Blog

3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

U NAJAVI (svibanj 2020.)

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 9.480.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE:  maksimalno 30.000 EUR godišnje maksimalno do 100.000 EUR za razdoblje od pet godina.

INTENZITET JAVNE POTPORE: 70 % od ukupno prihvatljivih troškova.

SVRHA NATJEČAJA

Svrha Natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla; sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; nacionalnim sustavima kvalitete)

b) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

Korisnici moraju dokazati da više od 50 % članova skupine/udruge sudjeluje u sustavima kvalitete/ekološkoj proizvodnji.

Skupina proizvođača/udruga mora imati najmanje jednog člana koji je korisnik ili koji je podnio zahtjev za potporu u Tipu operacije 3.1.1. S korisnikom čiji član je podnio zahtjev za potporu na natječaju za tip operacije 3.1.1, a nije dobio Odluku o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja neće sklopiti Ugovor o financiranju u skladu s ovim Natječajem sve dok član ne dobije Odluku o dodjeli sredstava s natječaja za tip operacije 3.1.1.

Korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom prije objave Natječaja.

Član proizvođač ne može biti prijavljen na ovaj Natječaj kao član dviju ili više skupina ili udruga za isti proizvod.

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća
mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. Povezano ili partnersko poduzeće može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Da bi se projekt smatrao prihvatljivim aktivnosti navedene u Planu informiranja i promoviranja smiju biti prikazane odnosno planirane najduže za razdoblje od četiri godine, odnosno najduže do 2023. godine.

Javna potpora se odnosi na mjere informiranja i promoviranja o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima čiji su nazivi registrirani na razini Europske unije kao zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijaliteti ili ako se radi o ekološkim proizvodima.

Prihvatljiv je samo projekt koji je ostvario minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira. Prilog 2 – Kriteriji odabira_II natjecaj

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA / AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti prikazane u Planu informiranja i promoviranja moraju se provoditi na unutarnjem tržištu; unutarnje tržište podrazumijeva tržište Europske unije.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
2. sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
3. organizacija radionica, seminara i konferencija
4. sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
5. izrada promotivnih materijala
6. izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge
7. zakup oglasnog prostora
8. informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Detaljni prikaz troškova nalazi se u listi prihvatljivih troškova: Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova_II natjecaj

Aktivnosti navedene u Planu informiranja i promoviranja ne smiju biti započete prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

Troškovi su prihvatljivi samo za osobe s popisa članova skupina proizvođača/udruga navedene u točki 1.8. Plana informiranja i promoviranja.

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, ali prije podnošenja drugog dijela Zahtjeva za potporu (svake godine se podnosi drugi dio Zahtjeva za potporu za troškove za predmetnu godinu), u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV Pravilnika) – korisnici neobveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN) za sve nabave, a korisnici obveznici Zakona o javnoj nabavi (OJN) samo za postupke jednostavne nabave.

Korisnik je obvezan prikupiti minimalno najmanje dvije valjane ponude sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV Pravilnika) koje ispunjavaju uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika i Poziva na dostavu ponuda od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje – korisnici neobveznici javne nabave te obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu.

Sve aktivnosti i s njima povezani troškovi moraju se odnositi na mjere
informiranja i promoviranja o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji su u sustavu kvalitete ili su ekološki proizvodi.

Aktivnosti informiranja i promoviranja ne smiju biti usmjerene na promociju pojedinačnih poduzetnika ili trgovačkih robnih marki.

Nije dozvoljena provedba aktivnosti informiranja i promoviranja na način da se potiče kupovina prehrambenog proizvoda na osnovu njihova podrijetla.

Troškovi organizacije sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja te radionica, seminara i konferencija prihvatljivi su u iznosu do 5 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Korisnik mora izvršiti plaćanje troška izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba te pružateljima usluga prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz fondova Europske unije, taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz javnih izvora Republike Hrvatske, iznos potpore se umanjuje za primljeni iznos.

Ako je neki od prihvatljivih troškova u cijelosti sufinanciran iz drugih izvora javne potpore taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz drugih
izvora javne potpore, ti troškovi nisu prihvatljivi te će korisnikov zahtjev biti odbijen.

KRITERIJ ODABIRA

Projekt mora ostvariti prag prolaznosti po kriterijima odabira iz Priloga 2 ovoga Natječaja. ( Prilog 2 – Kriteriji odabira_II natjecaj ). Kriteriji odabira su:

  • broj proizvođača koji su uključeni u skupinu (za udruge u sustavima kvalitete)
  • broj ekoloških proizvođača koji su uključeni u skupinu/udrugu (za udruge ekoloških proizvođača)
  • izlazni proizvodi (primarni poljoprivredni proizvod ili prerada)
  • vrsta sustava kvalitete

Potrebita dokumentacija za prijavu ovog projekta dostupna je na ovom linku:  Prilog 4 – Dokumentacija prvi dio zahtjeva za potporu_II natjecaj

Za sve detalje stojimo Vam na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!