Blog

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

OTVOREN – PRIJAVE  od 24. 8. do 23. 10. 2020.

Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete: Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1

Prijavitelj mora zadovoljiti kriterije odabira za koje dobiva određeni broj bodova prema tablici: Prilog 2 – Kriteriji odabira

Za kriterije odabira potrebno je dostaviti dokumentaciju: Prilog 4b – Dokumentacija za bodovanje zahtjeva za potporu

Prijavitelji moraju dokazati opravdanost kapaciteta skladišta za krumpir postojećom proizvodnjom krumpira, na način da kapacitet skladišta za krumpir predviđen glavnim projektom ili izjavom ovlaštenog projektanta nije veći od prosječne godišnje proizvodnje uvećane za najviše 15 %. Detaljno u prilogu: Prilog 11 – Izračun opravdanosti kapaciteta skladišta

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Visina javna potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi

a) do 500.000 EUR

b) do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte i

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet javne potpore:

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili

b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c) ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije navedene u: Prilog 4a – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:

  • pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.) i
  • zajednički projekti.

Prihvatljivost troškova:

Tablica troškova i izračuna potpore mora biti u skladu s ulaganjima i troškovima navedenim u Listi prihvatljivih troškova: Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova

Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i

c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Više o natječajima možete pogledati na: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting tim!