Blog

4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

U NAJAVI (svibanj 2020.)

SVRHA NATJEČAJA

Dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode

udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 50.000.000,00 HRK

VISINA POTPORE: od 400 EUR do 150.000 EUR

INTENZITET POTPORE: 100%

PRIHVATLJIVA ULAGANJA

 1. Ulaganje u građenje terasastih parcela – stepenasto modeliranje parcela na padini u svrhu njenog privođenja poljoprivrednoj kulturi. Potpora terasa izvodi se suhozidom, biljnim materijalom ili nekim drugim prirodnim materijalom iz neposredne okoline.
 2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida – građevina od neobrađenog ili minimalno obrađenog kamena, podignuta rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, maksimalne širine 2 metra, a služi za ograđivanje parcele.
 3. Ulaganje u sadnju živica – posađena ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra. Ulaganje u sadnju živica moguće je samo ako se za sadnju koriste najmanje tri zavičajne vrste (najmanje 20% svake) prema: Prilog 7 – Popis zavičajnih vrsta za sadnju živica
 4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi – strana vrsta za koju je utvrđeno da njezino unošenje ili širenje ugrožava ili štetno utječe na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava sukladno posebnim propisima.
 5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka – Električna ograda se postavlja oko mjesta na kojem stoka pase preko dana, odnosno oko torova za noćno držanje stoke/nastambi za stoku. Prilog 9 – Područja rasprostranjenosti velikih zvijeri
 6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka – Ulaganje u kupnju autohtonog pastirskog psa (tornjaka) odnosi se na kupnju šteneta ne starijeg od 3 mjeseca.
 7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri – Jednostavna građevina namijenjena sklanjanju životinja i zaštiti od napada velikih zvijeri sukladna je članku 2., stavku 1., točki 18b. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj roj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).
 8. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe – Obnova staništa uključuje uklanjanje zeljaste višegodišnje vegetacije, grmlja i drugog drvenastog raslinja na zapuštenom i neodržavanom poljoprivrednom zemljištu (pašnjacima, livadama, ekstenzivnim voćnjacima i maslinicima).
 9. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke – ograničeno vodeno stanište nastalo prirodno ili ljudskom aktivnošću, najmanje površine 10 m2, a najveće 100 m2, s dnom od prirodnog materijala, koje se koristilo ili se koristi za napajanje stoke.
 10. Kupnja zemljišta – prihvatljiva je kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri ( do 10 % od ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi ali ne više od 10% ukupne vrijednosti projekta).

Detalje vezane uz prihvatljivost ulaganja možete pogledati na: Prilog 3 – Opis prihvatljivih ulaganja i najviši iznosi potpore

OPĆI TROŠKOVI

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i to:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.800 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija o utjecaju zahvata na okoliš, studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i sl.  prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavku a. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

KRITERIJ ODABIRA

Na temelju definiranih kriterija, ostvaruju se bodovi te se određuje prag prolaznosti. (vidi kriterije ocjenjivanja: Prilog 2 – Kriteriji odabira ) Kriteriji koji se ocjenjuju su:

 • Ulaganje u području s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • Natura 2000 područja
 • Agrookolišne mjere
 • Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Za ostale informacije ostajemo na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!