Blog

6.2.1 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

6.2.1 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI: ožujak 2020

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”. Nacrt natječaja sa svim prilozima je u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do 28.02.2020., nakon čega slijedi objava konačnog natječaja.

Svrha ovog natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

U nastavku objavljujemo osnovne informacije o natječaju u najavi:

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja u e-savjetovanje

POTPORA: fiksni iznos potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (marketing se mora odnositi na predmet prerade)

b) usluge u ruralnim područjima koje mogu obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti

d) turizam u ruralnom području isključujući:

 • ugostiteljske objekte iz skupine “barovi” (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme)
 • ugostiteljske objekte jednostavnih usluga
 • hotele, planiarske domove, lovačke domove, učeničke i studentske domove

Popis prihvatljivih aktivnosti:

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) objekata
 • opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja jednog gospodarskog vozila i jednog plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane uz prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentaciju)

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA:

 • korisnici moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • najmanja ekonomska veličina korisnika može biti 1.000 eura
 • u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik (ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi) NE SMIJE biti registriran ZA NIJEDNU djelatnost unutar sektora za koji se traži potpora, dok u sektoru usluga ne smiju biti registriran za uslugu za koju se traži potpora u trenutku objave  nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • korisnik mora imati sjedište PG-a u jedinici lokalne samouprave u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave u trenutku objave nacrta Natječaja
 • u slučaju aktivnosti kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000 HRK
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u GFI-u poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljprivrednog gospodartva mora imati obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (osim umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • korisnik mora očuvati postojeće radno mjesto ili stvoriti novo radno mjesto najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i pet godina nakon isplate

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA:

 • korisnik ne smije započeti s provedbom aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za potporu
 • aktivnosti vezane za fizičku imovinu (izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekta, kupnja zemljišta/objekata, kupnja strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore
 • projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika
 • u sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika koja se nalaze u sljedećem prilogu (Prilog 7_ Popis naselja u kojima je dozvoljeno ulaganje u smještajne objekte)
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (ako je primjenjivo)

Kriterij odabira koji se boduju prilikom prijave projekta na natječaj dani su u prilogu: Prilog 2_Kriteriji odabira

 

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Vaš Key consulting tim!