Blog

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

OTVOREN od 1. 6. 2020. do 31. 8. 2020.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 65.000.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: 5.000 – 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

INTENZITET JAVNE POTPORE: 100%

 

SVRHA NATJEČAJA

Dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

  • šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018,
    98/2019 i 32/2020)
  • udruge privatnih šumoposjednika
  • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
  • pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika, a ako je korisnik udruga privatnih šumoposjednika barem jedan član mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika.

Korisnik udruga privatnih šumoposjednika i druge udruge moraju biti registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Korisnik udruga civilnog društva mora imati djelatnost usmjerenu na zaštitu okoliša i prirode.

Korisnici „pravne osobe“ koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, moraju imati područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Ulaganje nije prihvatljivo za sufinanciranja u sklopu ovoga Natječaja ako se u cijelosti provodi izvan šume i šumskog zemljišta.

Kao dokaz uključenosti nekretnine/čestice ulaganja u šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske potvrdu za šume u državnom vlasništvu izdaju Hrvatske šume d.o.o., a za šume privatnih šumoposjednika potvrdu izdaje Ministarstvo poljoprivrede.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je u obvezi priložiti idejni plan ulaganja izrađen od strane ovlaštene osobe.

Kad se ulaganje dijelom provodi izvan šume i šumskog zemljišta, u idejnom planu ulaganja mora biti jasno vidljivo da će ulaganje učiniti rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma dostupnijima ruralnom i ostalom stanovništvu te da doprinosi podizanju javne svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti.

Kod ulaganja na zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske korisnici moraju ishoditi prethodnu ovjerenu pisanu suglasnost pravnih i fizičkih osoba koje upravljaju zemljištem na kojem je planirano ulaganje.

Kod ulaganja na zemljištima koja nisu u vlasništvu Republike Hrvatske korisnici moraju ishoditi prethodnu ovjerenu pisanu suglasnost vlasnika zemljišta na kojem je planirano ulaganje.

Ako se radi o ulaganju za koje je sukladno posebnim propisima potrebna ocjena o potrebi procjene i/ili procjena utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s Direktivom 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća, korisnik je u obvezi prije podnošenja zahtjeva za potporu provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode u skladu s uputom Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz Priloga 8 ovoga Natječaja ( PRILOG 8 – Uputa MZOE ).

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u ovom Natječaju nije ograničen.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima
više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

KRITERIJ ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira u skladu s Prilogom 2 ovoga Natječaja. Detalji putem linka: PRILOG 2 – Kriteriji odabira

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

Troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova (Prilog 3 ovoga Natječaja). Detalji putem linka: PRILOG 3 – Lista prihvatljivih troškova

Opći troškovi – prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a. troškovi pripreme Idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 1.800,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b. troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi su u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 1.800,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti i

c. troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Trošak mora biti povezan s projektom i nastati kod korisnika u okviru provedbe projekta. Trošak mora biti dokaziv putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti. Računi priloženi u zahtjevu za isplatu moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika.

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV Pravilnika) – korisnici neobveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN) za sve nabave, a korisnici obveznici Zakona o javnoj nabavi (OJN) samo za postupke jednostavne nabave.

Korisnik je obvezan prikupiti najmanje dvije valjane ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika i opće uvjete iz Poziva na dostavu ponuda od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje– korisnici neobveznici
javne nabave te obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu. U slučaju specifičnosti troška kada na tržištu ne postoji drugi proizvođač predmeta nabave korisnik je u obvezi dostaviti uz Zahtjev za potporu drugog dijela detaljno Obrazloženje potkrijepljeno dokazima.

Ponuda mora biti izdana nakon objave Poziva za dostavu ponuda na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Nabava mora biti usklađena s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo – korisnici OJN.

Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz fondova Europske unije, taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz javnih izvora Republike Hrvatske, iznos potpore se umanjuje za primljeni iznos.

Ako je neki od prihvatljivih troškova u cijelosti sufinanciran iz drugih izvora javne potpore taj trošak neće biti prihvatljiv.

Ako su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore, ti troškovi nisu prihvatljivi te će korisnikov zahtjev biti odbijen.

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Korisnik mora realizirati više od 50% troškova iz Ugovora o financiranju.

Ako korisnik realizira troškove projekta u vrijednosti od 50% do 80% u odnosu na troškove iz Ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije.

Korisnik ne smije biti u sukobu interesa s gospodarskim subjektima/ponuditeljima koji izvode radove i/ili isporučuju robe i/ili pružaju usluge, uključujući podugovaratelje, u postupcima nabave predmeta potpore.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Popis potrebne dokumentacije – vidjeti link: PRILOG 4a – Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu

Za sve informacije ostajemo na raspolaganju!

Vaš Key consulting tim!