Blog

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

U NAJAVI

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja otvorilo je dana 15.09.2017. javno savjetovanje na Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ . Svoje komentare na nacrt prijedloga možete dati do 16.10.2017 putem portala E-Savjetovanje.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove zgrada javnog sektora s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, zdravstvo, socijalna skrb, upravna, pravosudna, uredska djelatnost, sport, stanovanje zajednica i vatrogasna djelatnost .

Prijavitelj podnosi jedan ili više projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije i aktivnosti provedbe energetske obnove ili samo za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove.

Prijavitelj ne može u projektnom prijedlogu tražiti bespovratna sredstva samo za aktivnosti izrade projektne dokumentacije!

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Postupak dodjele) može podnijeti više projektnih prijedloga. Svaki projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode (postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom uvođenjem zasebnog mjerenja energenata i vode daljinskim mjerenjem spojenim na sustav ISGE-a), te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada (u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.).

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama koji su:
 1. vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji obavljaju društvene djelatnosti, ili
 2. nadležni za upravljanje i raspolaganje zgradama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su predmet projekta, a u kojima prihvatljivi prijavitelji obavljaju društvene djelatnosti, ili
 3. korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
 1. vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji obavljaju društvene djelatnosti, ili
 2. korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ili
 3. osnivači javnih ustanova ili ustanova koje obavljaju društvene djelatnosti u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 1. da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske ili prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, i
 2. da su zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 1. da su upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskojili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, i
 2. da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

U smislu ovog poziva prihvatljivim javnim ustanovama/ustanovama smatraju se javne ustanove/ustanove osnovane od Republike Hrvatske, ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili druge javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, koje obavljaju društvene djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

Projektna dokumentacija

Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa.

Energetska obnova

 1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
 2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;
 3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
 4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
 5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
 6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
 7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a;
 8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
 9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETC-a);
 10. Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta;
 11. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13);
 12. Stručni nadzor građenja;
 13. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;
 14. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;
 15. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;
 16. Upravljanje projektom i administracija: izrada prijavnih obrazaca, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije prema Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi;
 17. Promidžba i vidljivost projekta:
 • privremena informacijska ploča,
 • trajna ploča ili pano,
 • naljepnice,
 • priopćenje ili konferencije za medije.

Sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije je isključivo retroaktivno. Prijavitelji koji podnose projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove trebaju imati izrađen glavni projekt energetske obnove (i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo) te navedenu dokumentaciju priložiti uz projektni prijedlog. Navedene aktivnosti mogu biti sufinancirane samo ukoliko je nabava bila provedena u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, važećim u vrijeme nabave, za Prijavitelje koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi, odnosno u skladu s Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Iznos i intenzitet potpore

Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 380.000.000,00 kuna (tristoosamdesetmilijunakuna) s mogućnosti povećanja iste.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

 1. a) najniži iznos 80 .000,00 kuna (osamdesettisućakuna)
 2. b) najviši iznos 40 .000.000,00 kuna (četrdesetmilijunakuna).

Najveći ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu dostupan u PRILOGU

Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga

Predmet projektnog prijedloga je energetska funkcionalna cjelina (ETC), postojeća ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom, pri čemu je ETC zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju.

Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade (ETC-a) koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Q H,nd ), koja se treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje.

Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za ne-gospodarske odnosno društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima. Uz navedeno, dodatni kriteriji su:  

 • najviše 20% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za pomoćne gospodarske djelatnosti, pod uvjetom da su izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u), te za pomoćne gospodarske djelatnosti, zajedno s gospodarskim djelatnostima koje nisu u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi, i/ili
 • najviše 10% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za gospodarske djelatnosti, koje nisu izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u).

– Prijavitelj za zgradu (ETC) koja je predmet projektnog prijedloga ima:

 • dokaz vlasništva (zemljišnoknjižni izvadak) ili
 • dokaz pravnog slijeda izvanknjižnog vlasništva (ugovor o kupoprodaji ili drugi dokument kojim se stječe vlasništvo nekretnine) i
 • izjavu o suglasnosti vlasnika zgrade (ETC-a) vezano uz provedbu projekta energetske obnove predmetne zgrade u slučaju kada Prijavitelj nije vlasnik zgrade;

– Predmet projektnog prijedloga je zgrada (ETC) koja nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro .

– Prijavitelj je priložio zadnji važeći dokaz koji dokazuje da je zgrada (ETC) koja je predmet energetske obnove postojeća . Postojeća zgrada je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i svaka druga koja je posebnim zakonom s njom izjednačena te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost.

– Prijavitelj je priložio izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat, za zgradu (ETC) koja je predmet energetske obnove, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine.

– Prijavitelj je priložio glavni projekt energetske obnove zgrade (ETC-a), s pripadajućim elaboratima ako je primjenjivo, ne stariji od 1. srpnja 2013. godine.

– Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje provesti energetski pregled zgrade (ETC-a) nakon dovršetka energetske obnove zgrade te se obvezuje priložiti izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat nakon izrade završnog izvješća nadzornog inženjera, a prije slanja završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno prije završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

– Prijavitelj je priložio Izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje niti da će se u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje se prijavljuju za sufinanciranje u sklopu ovog Poziva.

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:

 1. dio zgrade koji predstavlja ETC ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
 • da je zaseban volumen u odnosu na drugi dio zgrade koji predstavlja ETC, te da je u direktnoj vezi s njim ili povezan s njim toplom vezom (hodnikom),
 • da dio zgrade koji predstavlja ETC koji se ne obnavlja ima energetski razred C ili viši, osim u slučaju kad je dio zgrade koji se ne obnavlja predviđen za uklanjanje ili za isti ne postoji obveza energetskog certificiranja,
 • da se svi dijelovi zgrade koriste za obavljanje društvene djelatnosti, izuzev onih koji nisu predmet energetske obnove, a zadovoljavaju prva dva uvjeta;
 1. cjelovitu zgradu koja predstavlja ETC;
 2. kompleks zgrada (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
 3. dio kompleksa zgrada koji predstavlja ETC, pod uvjetom:
 • da je zasebna zgrada u odnosu na ostatak kompleksa i s istim nije međusobno povezana.

Vaš Key consulting Tim!