Blog

HBOR program kreditiranja – obrtna sredstva za ruralni razvoj

HBOR program kreditiranja – obrtna sredstva za ruralni razvoj

Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2020.

KORISNICI KREDITA

Mikro, mali i srednji poduzetnici (OPG-i u sustavu PDV-a, šumoposjednici, obrti, trgovačka društva, zadruge, proizvođačke organizacije), čije poslovanje se odvija u okviru Mjera 4.1., 4.2. i 8.6. te

Mikro i mali poduzetnici koji razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost u okviru Mjere 6.4.

Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na području Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split).

MJERE

4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva:

 • Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda:

 • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima:

 • Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

8.6. Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda:

 • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, sukladno kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

NAJMJENA KREDITA

• financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)

• refinanciranje postojećih kredita nije moguće

• HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit

NAČIN KREDITIRANJA

Izravno kreditiranje – korisnik kredita zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

IZNOS KREDITA

Od 190.000,00 HRK do 1.520.000,00 HRK.

VALUTA KREDITA

Kunski kredit.

KAMATNA STOPA

0,50% godišnje, fiksna.

NAKNADE

Korisnik kredita je oslobođen plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita.

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

• do 3 mjeseca

• jednokratno ili sukcesivno, sredstva se isplaćuju na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja u roku od 30 dana od isplate sredstava na račun korisnika kredita.

ROK OTPLATE

Za iznose kredita do 760.000,00 HRK:  do 3 godine, uključujući poček do 6 mjeseci

Za iznose kredita iznad 760.000,00 HRK: do 5 godina, uključujući poček do 6 ili do 12 mjeseci

NAČIN OTPLATE

U jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita i ovisno o procjeni rizika, zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba.

POTREBITA DOKUMENTACIJA

1. Standardni obrasci zahtjeva za kredit:

 • Zahtjev za kredit
 • Tablice klijenta
 • Izjava o povezanim osobama
 • Izjava o potporama

2. Statusna i financijska dokumentacija:

2.1. Obiteljska gospodarstva/obrti

• Izvadak iz Upisnika Poljoprivrednika

• Potvrda o Ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva

• Izvadak iz registra životinja ili Izjava podnositelja da nije obveznik upisa u registar životinja

• Upitnik za fizičke osobe i Upitnik za politički izložene osobe

• Dokaz o pravnoj osobnosti/ registraciji djelatnosti – ako dokument nije dostupan u javnim registrima

• Identifikacijski dokument ovlaštene osobe/osoba – preslika osobne iskaznice ili putovnice (s vidljivim OIB-om ili Potvrda o OIB-u ako nije iskazan u identifikacijskom dokumentu) za podnositelja zahtjeva za kredit i za sve sudionike u kreditu: jamac platac, sudužnik

• Godišnji financijski izvještaji za prethodne dvije godine poslovanja:

Za obveznike poreza na dobit: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Izvještaj o novčanim tokovima , Bilješke uz financijska izvješća, Bruto bilanca, uključujući financijske izvještaje povezanih osoba podnositelja zahtjeva za kredit;

 Za obveznike poreza na dohodak: Prijava/Rješenje poreza na dohodak s prilozima (Knjiga primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine), Evidencija o tražbinama i obvezama ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), iznos ukupne glavnice po svim kreditnim zaduženjima u 2019. godini, iznos ukupne kamate po svim kreditnim zaduženjima u 2019. godini

• Kvartalni financijski izvještaji na dan prethodnog kvartala s prikazom usporednih podataka za isto razdoblje prethodne godine

• Podaci o solventnosti – BON2/SOL2 ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva

• Očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate

• Potvrda Porezne uprave o stanju obveza prema državi – ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako postoji regulirani dug podnositelja zahtjeva prema državi, potrebna je i Potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga

2.2. Trgovačka društva / Zadruge/proizvođačke organizacije

• Izvadak iz Upisnika Poljoprivrednika

• Potvrda o Ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva

• Izvadak iz registra životinja ili Izjava podnositelja da nije obveznik upisa u registar životinja

• Rješenje o potvrđivanju Proizvođačke organizacije (za proizvođačke organizacije)

• Upitnik za pravne osobe, Podaci o stvarnim vlasnicima stranke s Prilozima (Tabela 1 i 2), Upitnik za politički izložene osobe

• Identifikacijski dokument ovlaštene osobe/osoba – preslika osobne iskaznice ili putovnice (s vidljivim OIB-om ili Potvrda o OIB-u ako nije iskazan u identifikacijskom dokumentu) za podnositelja zahtjeva za kredit i za sve sudionike u kreditu: jamac platac, sudužnik

• Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD

• Godišnji financijski izvještaji za prethodne dvije godine poslovanja: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci te Izvještaj o novčanim tokovima, Bilješke uz financijska izvješća, Bruto bilanca (za obveznike konsolidacije i konsolidirani izvještaji, za obveznike revizije i revidirani izvještaji uz revizorsko izvješće), uključujući financijske izvještaje povezanih osoba podnositelja zahtjeva za kredit

• Kvartalni financijski izvještaji na dan prethodnog kvartala s prikazom usporednih podataka za isto razdoblje prethodne godine

• Podaci o solventnosti – BON2/SOL2 ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva

• Kreditno Izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, za podnositelja zahtjeva za kredit i za sudionike u kreditu ako su pravne osobe (jamac platac, sudužnik), a za zaduženja podnositelja zahtjeva za kredit koja nisu vidljiva u HROK-u: Očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate

• Potvrda Porezne uprave o stanju obveza prema državi – ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako postoji regulirani dug podnositelja zahtjeva prema državi, potrebna je i Potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga

3. Ostala dokumentacija – ovisno o Mjeri

Mjera 4.1.1. (za troškove vezano za navodnjavanje)

• ishođena Potvrda o prethodnom odobrenju projekta ishođenu od strane Uprave nadležne za vodno gospodarstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Potvrdu o prethodnom odobrenju projekta

Mjera 4.1.3.

• dokaz da postrojenje za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi OIE na poljoprivrednom gospodarstvu ima planiranu godišnju proizvodnju toplinske i/ili električne energije manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva – uvid u „Godišnji plan proizvodnje“, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe

• dokaz da postrojenje za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi OIE na poljoprivrednom gospodarstvu ima instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva: uvid u „Prethodnu elektroenergetsku suglasnost“-(PEES)

Mjera 4.2.1.

• Rješenje o registraciji nadležnog tijela, ovisno o djelatnosti

Mjera 6.4.1.

• Podaci/potvrda o broju stanovnika Jedinice lokalne samouprave (od strane Državnog zavoda za statistiku ili same Jedinice lokalne samouprave)

Mjera 8.6.1.

• Izvadak iz Upisnika šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede

• Izvadak iz Registra udruga izdan od nadležnog ureda državne uprave (Licenca Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije)

Mjera 8.6.2.

• Izjava o količini sirovine

Za sve informacije ostajemo na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!