Blog

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

NATJEČAJ OTVOREN: 2.7.2018. – 29.6.2020.

Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK

PREDEMT POZIVA

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

SVRHA (CILJ) POZIVA

Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

 • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
 • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
 • Demonstracijske aktivnosti,
 • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu. Vaučer se izdaje za jednu aktivnost.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Slijedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga (npr.: mjerenja, dijagnostika, ispitivanja, testiranja, kalkulacije; analize različitih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških, morfometrijskih i molekularnih supstrata; provjera i analiza tragova u kompleksnim uzorcima; ispitivanje fizikalno kemijskih svojstava materijala; testiranje materijala, uređaja, komponenti sustava; modeliranje, obradba i analiza podataka; simuliranje procesa, akcija, operacija; demonstracijske aktivnosti, dizajniranje novih sustava, novih strukturnih rješenja, novih vrsta uređaja, materijala i metoda; optičko i elektroničko projektiranje; osmišljavanje prototipa uključujući i specijalizirana visoka tehnička znanja za osmišljavanje prototipa; izrada prijedloga za tehnički dizajn proizvoda; optimizacija i inovacija procesa za poboljšanje učinkovitosti ili smanjenje troškova, i sl.)

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv
 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost
 • Operativni troškovi
 • Kamate na dug
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama
 • Kupnja korištene opreme
 • Kupnja zemljišta i zgrada
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom
 • Plaće, otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja te bonusi za zaposlene
 • Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • Plaćanja svih bonusa zaposlenima
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014)
 • Troškovi upravljanja projektom
 • Trošak povezan s ulaganjem u stambeni sektor
 • Trošak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • Trošak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona ili izdatak njihove izgradnje

VRSTA POZIVA

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

PODRUČJE

Poduzetništvo

PRIJAVITELJI

Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici

VRIJEDNOST NATJEČAJA

50.000.000,00 kn

FOND

Europski fond za regionalni razvoj

PROGRAM

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost

Vaš KeyConsulting tim!