Blog

Integrator

Integrator

OTVOREN

PRIJAVE: od 30. ožujka 2020. do 29. lipnja 2020.

PREDMET POZIVA:

Sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanje organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

SVRHA (CILJ) POZIVA:

Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

UKUPAN RASPOLOŽIVI IZNOS: 100.000.000,00 HRK

MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 2.000.000,00 HRK

MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDATAVA: 38.000.000,00 HRK

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici

VRSTA I INENZITET POTPORE:

A) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:

1) Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova .

2) Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može preći prag od 38.000.000,00 HRK.

B) Potpore male vrijednosti (Program “de minimis”):

1)Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.

2) Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

3) Ukupan iznos Potpore male vrijednosti (Program de minimis), po ovom Pozivu, kumulativno po projektnom prijedlogu ne smije premašivati gornju granicu koja iznosi 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti.

PRIHVATLJIVOST PARTNERA:

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu.

Prihvatljivi partneri su: mikro, mali, srednji poduzetnici.

Za potrebe ovog poziva, partneri su: poduzetnici koji doprinose svojim znanjem ili resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) ili inovacijskim kapacitetima u provedbi projekata sukladno predmetnom Pozivu. Partnerstvo je dozvoljeno isključivo sa svrhom formiranja konzorcija za potrebe ovog Poziva i dokazuje se Konzorcijskim ugovorom (prema Obrascu 6. – Popis minimalnog sadržaja Konzorcijskog ugovora) prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i partnera.

Za potrebe ovog Poziva konzorcijem se smatra udruženje najmanje tri MSP-a koje je definirano Konzorcijskim sporazumom u kojem se definira nositelj konzorcija koji je ujedno i prijavitelj na Poziv te prava i obveze ostalih članova konzorcija.

Svi pravni subjekti koji žele sudjelovati moraju sklopiti konzorcijski ugovor, kako bi se reguliralo sljedeće:

 • organizacija unutar konzorcija;
 • distribucija financijskih sredstava EU;
 • dodatna pravila koja se odnose na diseminaciju i korištenje znanstvenih otkrića, uključujući detalje o pravima intelektualnog vlasništva;
 • rješavanje spornih pitanja unutar konzorcija.

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA:

Projekt mora biti u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranim u S3. Kriterij se odnosi na provjeru usklađenosti Projekta s minimalno jednim od 5 (pet) tematskih prioritetnih područja (TPA) odnosno s  minimalno jednim od 13 (trinaest) S3 pod-tematskih prioritetnih područja (PTPP).

TPA

ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

 
PTPP 1. Farmaceutika, bio- farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja 2. Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike

3. Nutricionizam

Strateški segment

Personalizirani proizvodi s fokusom na digitalno integrirana rješenja (samo-dijagnostika, lijekovi, komercijalni IKT); “Wellness” orijentiran na potrošača te proizvodi koji nude rješenja za prepoznavanje i prevenciju.

Pružanje zdravstvenih usluga po zdravstvenom modelu „usluga temeljena na ishodu” i mjerenje zdravstvenih ishoda. Personalizirana rješenja u skladu sa željama korisnika i za dijagnosticirane potrebe
Opis segmenta i strateški smjerovi ulaganja Proizvodi u ovom segmentu prikupljaju, nadziru i analiziraju informacije vezane uz zdravlje, prate aktivnosti pacijenta, poboljšavaju pridržavanje lijekova, pružaju personaliziranu podršku pri odlučivanju, predviđaju medicinske krize i pojednostavljuju medicinsku skrb koristeći razne napredne tehnologije (poput mobilne tehnologije, ‘Internet stvari’, AI).

Tehnologija omogućava nove modele isporuke za rješavanje zahtjeva za kroničnom skrbi, rješavanje akutnih stanja kao i preventivna zdravstvena rješenja.

To su proizvodi veće dodane vrijednosti kojima cijena nije ključan faktor uspjeha, a utječu na pozitivnu promjenu ponašanja i navika krajnjih potrošača.

Pružanje zdravstvenih usluga po zdravstvenom model “usluga temeljena na ishodu“ je troškovno učinkovit sustav koji ima multidisciplinarni pristup struke pri liječenju pacijenata. Upravo takav pristup stavlja pacijenta u centar liječničke skrbi i osigurava bolju zdravstvenu uslugu za manji trošak i zapravo zadovoljnijeg pacijenta.

Pružatelji usluga iz privatnog sektora mogu mnogo brže napredovati u liječenju kroničnih stanja.

 

Model usluga koji se vrti oko daljinskog praćenja (koristeći medicinske uređaje i koji imaju kontinuirane dijagnostičke funkcije), proaktivno pružanje poticaja pozitivnom ponašanju i savjeta, te usmjeravanje posjeta na odgovarajuću razinu skrbi kada se utvrdi potreba.

Nutricionistički programi i/ili aplikacije koji uključuju dodatne usluge (osobni treneri, nutricionistički savjeti, optimiziranje dodataka prehrani za poboljšanje učinka ili estetike).

Napredni poslovni modeli i

inovativna dijagnostička rješenja na temelju kojih se proizvodi i usluge personaliziraju pojedincu i prilagođavaju njegovim specifičnim, individualnim potrebama (poput nedostatak mikronutrijenata ili predispozicija za određene poremećaje metabolizma).

TPA

ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

 
PTPP

4. Energetske tehnologije, sustavi i oprema

5. Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali

Strateški segment ‘Energetski otoci’ i ‘distribuirana energija’ Od otpada u energiju
Opis segmenta i strateški smjerovi ulaganja Segment se odnosi se na manje i geografski diskretne povezane mreže, kao što su mikromreže. Proizvodi u takvim segmentima uključuju distribuiranu proizvodnju i povezane upravljačke sustave i tehnologije za olakšavanje takvih mreža. Proizvodi se često karakteriziraju “pametnim” tehnologijama kako bi se smanjila potrošnja tijekom vremena, i dinamički reagiralo na dostupnost energije i cijene – čak i iz minute u minutu. Proizvodi u ovom segmentu uključuju sustave za pohranu električne i toplinske energije, sustave za upravljanje pametnim i mrežnim otocima (smart grid/micro grid).

Novi globalni smjerovi dekarbonizacije energije i niskougljičnog razvoja zahtijevaju znanja, vještine i opremu za stvaranja sustava koji integriraju obnovljive izvore energije u postojeće mreže ili izgradnju manjih novih neovisnih energetskih mreža s digitalnim nadzorom i upravljanjem potrošnjom, pohranom i proizvodnjom energije u realnom vremenu.

Otpad i njegovo gospodarenje polako postaje podvrsta obnovljivog resursa koji se u jednom djelu može na čist i održiv način pretvoriti u ostale oblike energije. Inter operabilni i integrirani sustavi koji rezultiraju proizvodnjom energije, uključuje opremu i različita pametna rješenja za upravljanje otpadom i proizvodnjom energije.
TPA

PROMET I MOBILNOST

 
PTPP

6. Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

7. Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

8. Inteligentni transportni sustavi i logistika

Strateški segment Segment urbane mobilnosti Priobalni prijevoz (putnika i robe) ekološki prihvatljivim plovilima ITS rješenja u urbanim sredinama (urbana mobilnost)
Opis segmenta i strateški smjerovi ulaganja Segment urbane mobilnosti je na pročelju industrijskih promjena koje se odnose na električna i autonomna vozila, ‘shared economy’ (P“P online transakcije i sl. ), veću multimodalnu transportnu integraciju. Ovaj segment je pod utjecajem općih poboljšanja koja traže krajnji korisnici – vezana uz sigurnost, emisije, učinkovitost goriva i sustave upravljanja prometom – i time omogućuju proizvođače manjih dijelova omogućuje pronalaženje tržišne pozicije koja se ne temelji isključivo na troškovima i značajnim ekonomijama razmjera.

Razvoj tehnologija i sustava za umrežena, električna i autonomna urbana osobna cestovna vozila uz iskorak prema višim razinama dobavljača dijelova te razvoj urbanih tračnička vozila i sigurnosno-signalnih sustava za željeznicu

Primjena električnih/hibridnih pogonskih sustava, te ostalih ekoloških prihvatljivih rješenja u cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova u putničkom pomorskom prijevozu, zbog implementacije novih međunarodnih konvencija te rastućeg trenda ekološke osviještenosti ljudi.

 

Strateški pogled na poticanje dugogodišnje stručnosti Hrvatske u brodogradnji može se usredotočiti na sljedeće: • Integracija sustava, osobito u električnim (pogonskim) sustavima; • Potpora infrastrukturi za (1) električna / hibridna plovila; i (2) LNG plovila; • Popravak i popravak za pretvorbu u električne i hibridne pogonske sustave; • Razvoj vještina za jačanje kapaciteta u električnim / hibridnim / alternativnim sustavima goriva i postavljanje temelja za pametne, povezane brodove.

Inženjering sustava i uređaja za inteligentne transportne sustave za postojeća i buduća umrežena i autonomna prometna sredstva, a usmjerenih na urbane centre.

 

TPA

SIGURNOST

PTPP

9. Kibernetička sigurnost

10. Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

11. Program protuminskog djelovanja

Strateški segment Razvoj vlastitih rješenja unutar industrije kibernetičke sigurnosti s visokim omjerom inovativnih komponenti ugrađenih u proizvod ili uslugu Segment integriranih rješenja odnosno proizvodi za zaštitu i spašavanje s dodanim elementom integrirane usluge (npr nadzor, aktivnosti otkrivanja i reagiranja…). Sanacija zemljišta – čišćenje i ponovno korištenje onečišćenog zemljišta; Preventivna detekcija – sprečavanje, otkrivanje i neutralizacija prijetnji;
Opis segmenta i strateški smjerovi ulaganja Nova rješenja adresiraju neiskorištenu tržišnu potražnju i mogu stvoriti potpuno nova tržišta kao odgovor na nove zahtjeve i potrebe tržišta ili kao odgovor na nove cyber prijetnje.

Uključuje praćenje i pravovremenu reakciju na nadolazeće tehnologije (strojno učenje, Al, Big Data, digitalna forenzika, blockchain) kako bi se postigla konkurentnost na međunarodnom tržištu te potaknula i održala inovativnost.

U svom najsloženijem, ovaj segment obuhvaća visoku razinu integracije naprednih tehnoloških i komunikacijskih rješenja iz različitih industrija. Takva se razina integracije može primijeniti u odgovoru na izvanredne situacije velikih razmjera kao što su požari, potresi ili poplave. Sanacijom područja uklanjaju se moguće zdravstvene posljedice kao i ekonomska neiskorištenosti područja koje sama lokacija i društvo navedenog područja imaju.

Segment obuhvaća napredne sustave prevencije i brza neutralizacija prijetnji kada je prijetnja identificirana (npr. kao odgovore na izazove vezano za naprednu detekciju požara, otkrivanje prijetnji u turističkim destinacijama kao i otkrivanje prijetnji na stadionima i koncertima).

TPA

HRANA I BIOEKONOMIJA

 
PTPP

12. Održiva proizvodnja i prerada hrane

13. Održiva proizvodnja i prerada drva

Strateški segment Svježi prehrambeni proizvodi:

-gotovi i praktični, odmah spremni za upotrebu

-luksuzni svježi proizvodi.

Tržište naprednog opremanja interijera (po mjeri, uz dodatne usluge poput savjetovanja, dizajna i instalacije)
Opis segmenta i strateški smjerovi ulaganja Segment uključuje svježe proizvode koji zahtijevaju češću isporuku i pokvarljivi su, ključna komponenta za uspješno sudjelovanje i natjecanje u segmentu je napredna logistika hladnog lanca. Značajan postotak svježih prehrambenih proizvoda propadne ili izgubi na kvaliteti upravo zbog neadekvatne i nedovoljno napredne logistike hladnog lanca

Potrošači u ovom segmentu imaju tendenciju da budu prilično zahtjevni u pogledu kvalitete, ukusa i nutritivnog sadržaja te su spremni platiti vrhunsku cijenu za praktičnost i jednostavnost korištenja.

Svježi gotovi proizvodi obično se sastoje od kombinacije i mješavine različitih svježih proizvoda različitih dobavljača, sastavljenih u sveobuhvatni obrok (npr. svježa pakirana tjestenina, pre-marinirano svježe meso, pre-cut i miješano voće, itd.)

Svježi luksuzni proizvodi su uglavnom ‘niche’ i zahtijevaju intenzivno očuvanje u primarnoj proizvodnji, budući da su kvaliteta i diferencijacija proizvoda ključni (npr. sirove kamenice, tartufi, makaroni itd.).

Personaliziranje i prilagodba proizvoda proizvedenih u ovom segmentu odgovara na trendove u dizajnu ili funkcionalne potrebe kupca i specifikacije mjerenja prostora. Projektno savjetovanje ključni je dio ove usluge. Komercijalni kupci u ovom segmentu (npr. hoteli, vrhunski maloprodajni lanci) spremni su platiti visoke premije za proizvode dizajnirane za izgradnju njihovog branda. Kao takav, ovaj segment je također poznat po značajnijoj upotrebi skupog tvrdog drva i furnira.

Tehnologije fleksibilne proizvodnje – jačanje vještina i edukacija na području instalacije i izrade interijera po mjeri prema potrebama i specifikacijama pojedinačnih naručitelja kako bi se integracijom proizvoda i usluga postigla veća dodana vrijednost na međunarodnom tržištu. Ulaganje u tehnologije sušenja kako bi se unaprijedila kvaliteta sirovine potrebna za proizvodnju drvenih interijera po mjeri koja zahtjeva najviše standarde kvalitete.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti Tehnološke rzine spremnosti TRL 8 i više (Technology Readiness Level 8 – Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav) namijenjene poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima – Integratorima.

Projekti koji nemaju za cilj uspostavu dobavljačkih odnosa nisu prihvatljivi.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovacija organizacije i/ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
 2. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program “de minimis”).

Aktivnosti pod br. 2. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnostima pod brojem 1.

NEPRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Neprihvatljive projektne aktivnosti su one koje ne doprinose ispunjenju svrhe i cilja Poziva i/ili nisu u skladu s pravilima Poziva i uključuju temeljna istraživanja (TRL 1 temeljna tj. bazična, fundamentalna istraživanja) i sufinanciranje bilo kakvih aktivnosti koje se mogu svrstati u stupanj razvoja proizvoda od TRL-a 2. do TRL-a 7:

TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta
TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta
TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta
TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju
TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju
TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju .

 

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA:

A) ZA POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJE POSLOVANJA:

 • Troškovi plaća osoblja postojećih zaposlenih i/ili novozaposlenih kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projketa tj. aktivnostima Inovacija organizacije i /ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga i Prilagodba proizvoda/usluge temeljem zahtjeva Integratora.
 •  Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15%. Neizravni troškovi odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme koja se izravno koristi za potrebe projekta.
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama.
 • Troškovi znanja i patenta koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima.
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njihov povrat.

B) PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA PRIJAVITELJA/PARTNERA ZA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (Program “de minimis”):

 • Troškovi informiranja i vidljivosti.
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu (do 60.000,00 HRK).
 • Troškovi upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu).
 • Troškovi revizije projekta.
 • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje banaka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).
 • Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njihov povrat.

Za detaljnije informacije i pravovremenu prijavu slobodno nam se obratite.

Vaš Key consulting tim!