Blog

KREDITNA LINIJA ZA POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

KREDITNA LINIJA ZA POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 virusa uvodi zajmove za obrtna sredstva za poljoprivrednike. Mjera je namijenjena poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju u ovoj godini.

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 1.000 EUR do 25.000 EUR
Kamatna stopa*  od 0,1% do 0,5%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 3 godine, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora – De minimis, javna potpora
Namjena – obrtna sredstva

Zajam se može realizirati u rasponu 1.000 – 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

– Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;

– Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

– Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Financijski instrumenti su namijenjeni:

– Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu;

– Ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30% od ukupnog iznosa zajma, povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) aktivnostima iz prethodne točke (čija se povezanost dokazuje, među ostalim, poslovnim planom MSP-a i iznosom financiranja).

– Ulaganje u obrtni kapital 100% kod Mikro zajmova za obrtna sredstva za ruralni razvoj.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PREMA TIPU OPERACIJE

4.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na:
• poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije;
• novu opremu i zelene tehnologije (greener technologies);
• restrukturiranje i modernizaciju farmi.

4.1.2. ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu.

4.1.3 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima.

4.2.1 POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na:
• povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost;
• modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitet i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

4.2.2 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda.

6.4.1 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM
PODRUČJIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva vezana uz:
• aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda;
• tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine;
• pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;
• turizam u ruralnim područjima za sljedeće vrste turističke ponude:

     1. ugostiteljsko turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, te poljoprivredne, šumarske, sportskorekreativne, edukativne i slične aktivnosti vezane za poljoprivredno gospodarstvo);

    2. ugostiteljsko turističke usluge vezane za slijedeće skupine ugostiteljskih objekata: „hoteli“ (hotel, aparthotel, hotel baština, integrirani, difuzni, pansion), „kampovi“ (kamp, kampiralište, kamp odmorište) i ostali ugostiteljski objekti za smještaj (hostel, planinarski dom, lovački dom, robinzonski smještaj i dr.), te njihovi prateći i dodatni sadržaji;

     3. ugostiteljsko- turističke usluge u objektima tradicijske (kulturne) baštine, turističke usluge vezane za planinski, pustolovni, sportsko-rekteativni, cikloturizam, zdravstveni, edukativni i druge posebne oblike turizma na ruralnom prostoru.

8.6.1 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva:
• povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
• koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva.

8.6.2 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja:
• je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme;

• se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva.

KRAJNJI PRIMATELJI FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

  1.  u okviru Mjere 4 iz PRR 2014.-2020.

– u sektoru poljoprivrede to je fizička ili pravna osoba te skupine fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, uključujući i proizvođačke grupe/organizacije, upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, osim proizvoda ribarstva, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
▪ obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG),
▪ obrt,
▪ trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te
▪ druga pravna osoba;
– u sektoru prerade to je poslovni subjekt registriran za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva, koji je fizička ili pravnao soba, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
▪ OPG,
▪ obrt,
▪ trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te
▪ druga pravna osoba;

2. u okviru Mjere 6 iz PRR 2014.-2020.
– mikro i mali poduzetnici – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a (član OPG-a može biti nositelj aktivnosti diversifikacije), što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
▪ OPG,
▪ obrt,
▪ trgovačko društvo;
▪ druga pravna osoba;

3. u okviru Mjere 8 iz PRR 2014.-2020.

– u sektoru šumarstva to je šumoposjednik koji je fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika, udruga šumoposjednika i izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje.

IZNOS I UVJETI OTPLATE

 

Osnovni uvjeti

 

Mikro zajmovi za ruralni razvoj

 

Mali zajmovi za ruralni razvoj

Investicijski zajam Zajam za obrtna

sredstva

Investicijski zajam
Najniži iznos zajma Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po

srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva

Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po

srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja

zahtjeva

Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po

srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva

Najviši iznos zajma Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po

srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva

Kunska protuvrijednost 25.000,00    EUR

po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja

zahtjeva

Kunska protuvrijednost 50.000,00 EUR po

srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva

Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček od 1 godine do 3 godine uključujući

poček

od 1 godine do 10 godina uključujući poček
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2

godine

do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

KAMATNA STOPA

Kamatne stope definirane su lokacijom ulaganja, odnosno jedinicom lokalne samouprave po stupnju razvijenosti sukladno članku 35. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Indeks razvijenosti Kamatne stope
Mikro zajam za ruralni razvoj Mali zajam za ruralni razvoj

Investicijski

Za obrtna sredstva

Investicijski

I., II., III., IV. skupina jedinica lokalne samouprave 0,1% 0,5% 0,1%
V., VI.,VII., VII. skupina

jedinica lokalne samouprave

0,25% 0,5% 0,25%

KORIŠTENJE SREDSTAVA

Korištenje sredstava Mikro i Malog zajma za investicije za ruralni razvoj u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu.

Korištenje sredstava Mikro zajma za obrtna sredstva za ruralni razvoj u pravilu traje do 3 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu.

Krajnji primatelji su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama predmetnih Financijskih instrumenata.

HAMAG-BICRO vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma. Krajnji primatelji su po iskorištenju sredstava zajma dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma.

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice krajnjih primatelja zajma i vlasnika. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

 

Za sve informacije stojimo na raspolaganju!

Vaš Key consulting tim!