Blog

LAG VINODOL – PROVEDBA MJERE 1.1.3. RAZVOJ I ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

LAG VINODOL – PROVEDBA MJERE 1.1.3. RAZVOJ I ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

PRIJAVE: od 06. ožujka 2020., a najkasnije do 06. travnja 2020.

Obuhvat LAG područja (JLS):

 • Općine: Čavle, Kostrena, Vinodolska općina
 • Gradovi: Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski

Raspoloživa sredstva: 1.674.517,50 HRK.

Intenzitet potpore: 100%

Visina javne potpore: 111.634,50 HRK po projektu, koliko mora biti minimalna vrijednost  prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

PREDMET: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „VINODOL“.

SVRHA: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

PRIHVATLJIVOST NOSITELJA PROJEKTA:

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
 2. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG),
 3. obrt,
 4. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
 5. zadruga.

Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja. U okviru ovog natječaja, definirani su kriteriji odabira (Prilog-IV.-Kriteriji-odabira) te je definirana natječajna dokumentacija (Prilog-I-Natječajna-dokumentacija).

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA:

Projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata:

 1. ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata
 2. ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala (Domaće životinje, višegodišnje bilje, sjemenje i sadni materijal koje se planiraju kupiti s dodijeljenom potporom moraju biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti se ne odnose na kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te stočne hrane).
 2. Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. (Prilog-II.-Popis-proizvoda) ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.
 3. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (Prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ugovor o najmu/zakupu mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina od dana podnošenja prijave projekta).
 4. Kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba).
 5. Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada.
 6. Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.
 7. Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
 8. Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.
 9. Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9.  ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu. PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. Nabava repromaterijala (npr. mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada.
 2. Nabava gospodarskih vozila.
 3. Kušaonice bilo koje vrste (npr. vina, sira, maslinovog ulja).
 4. Kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta.
 5. Nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, micelij, gajbi, posude za voće, odijela, kacige i čizmi.
 6. Računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednog zemljišta.
 7. Vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina, trošak prijevoza kupljene stoke.
 8. Kupovina od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/vlasnika trgovačkog društva/članova istog kućanstva.
 9. Kupnja destilerije za proizvodnju eteričnih ulja, ulaganje u opremu za proizvodnju rakije jer navedeni proizvodi nisu sastavni dio Dodatka I Ugovora o EU (izuzev ostalih fermentiranih pića, npr. jabukovača, kruškovača, medovina).

NAPOMENA: Neprihvatljive aktivnosti (1.- 9.) su navedene kao primjeri i nisu isključive neprihvatljive aktivnosti. LAG „VINODOL“ zadržava pravo tijekom administrativne obrade utvrditi i ostale neprihvatljive aktivnosti koje nisu navedene u točkama 1.- 9.

 

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nas kontaktirajte!

Vaš Key consulting d.o.o.