Blog

MJERA I.6. »DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA«

mera 1.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 15. 10. 2020. – 11 .01. 2021.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: ukupno 7.084.936,00 EUR

KORISNICI: ribari

NAJVIŠI IZNOS POTPORE: 75.000,00 EUR

INTENZITET JAVNE POTPORE: Intenzitet potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova u okviru operacije.

 

POVEĆANJE / SMANJENJE INTENZITETA

Iznimno, u slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, za operaciju se može ostvariti povećanje odnosno smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

Kriterij Povećanje/smanjenje Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)
Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov

Pojašnjenje: operacija se odnosi na ulaganje u ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova ili je korisnik ovlaštenik povlastice za plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova*

Povećanje 30 80
Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje 35 85
Operaciju provodi organizacija ribara

Pojašnjenje: korisnik je organizacija ribara priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60
Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje 25 75
Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.)

Smanjenje 20 30

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi su troškovi u okviru ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući udičarski odnosno ribolovni turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova, obrazovne aktivnosti o ribolovu i druge komplementarne djelatnosti.

(2) Ulaganja/aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

a) ulaganja u ribarsko plovilo u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga

b) ulaganja/aktivnosti izvan ribarskog plovila u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije i/ili uspostave objekata/zahvata u prostoru i/ili usluga za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga.

(3) Uz navedene troškove prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu te popratne dokumentacije koja se dostavlja uz predmetne zahtjeve.

(4) Komplementarne djelatnosti se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

a) korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za najmanje jedno ribarsko plovilo koje ispunjava sljedeće uvjete:

– mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom

– mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije kalendarske godine koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu, ako se Zahtjev za potporu odnosi na segment gospodarskog ribolova na moru

– mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

b) korisnik mora imati odgovarajuće stručne vještine za obavljanje komplementarne djelatnosti koja je predmet potpore sukladno posebnim propisima

c) korisnik mora izraditi i podnijeti poslovni plan za razvoj svojih novih aktivnosti koje su predmet potpore

d) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

 

KRITERIJI ZA ODABIR

KRITERIJ BODOVI
1. Tip korisnika (najviše 6 bodova)
POJAŠNJENJE:

U okviru podkriterija 1.1., bodovi se dodjeljuju ako je korisnik ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru, a koja je izdana za ribarsko plovilo koje obavlja ribolov u segmentu malog priobalnog ribolova. Mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.).

U okviru podkriterija 1.2., bodovi se dodjeljuju ako je korisnik ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na slatkim vodama.

U okviru podkriterija 1.3., bodovi se dodjeljuju ako korisnik ima sjedište odnosno prebivalište u slučaju fizičke osobe, na otoku.

Najviši broj bodova koji je moguće ostvariti u okviru ovog kriterija je šest bodova.

1.1. Mali priobalni ribolov 6
1.2. Ribolov na slatkim vodama 4
1.3. Korisnik sa sjedištem na otoku 2
2. Vremensko razdoblje rada korisnika (u ribolovu) (najviše 3 boda)
POJAŠNJENJE:

Bodovi se dodjeljuju na temelju podataka koje korisnik navodi u zahtjevu za potporu i popratnoj dokumentaciji te u službenim evidencijama Uprave ribarstva.

Vremensko razdoblje rada korisnika u ribolovu podrazumijeva razdoblje tijekom kojega je korisnik bio ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, a predstavlja cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te godine kada je korisnik po prvi put postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov.

2.1. >10 godina 3
2.2. ≥5≤10 godina 2
2.3. <5 godina 1
3. Zaposlenost (najviše 5 bodova)
POJAŠNJENJE:

Bodovi se dodjeljuju na temelju podataka koje korisnik navodi u Zahtjevu za potporu i popratnoj dokumentaciji i to na način da se uspoređuje broj zaposlenika u prethodnoj godini s brojem zaposlenika u reprezentativnoj godini.

Prethodna godina podrazumijeva godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Reprezentativnu godinu određuje korisnik, a podrazumijeva godinu u kojoj dolazi do potpunog iskorištavanja poslovnog kapaciteta operacije, tj. godina u kojoj će prema procjeni korisnika biti vidljiv utjecaj operacije na zaposlenost. Reprezentativna godina mora biti unutar razdoblja od pet godina nakon konačne isplate financijskih sredstava potpore korisniku.

Korisnik na temelju ovoga kriterija može ostvariti do pet bodova ako udovoljava podkriteriju 3.1. ili dva boda ako udovoljava podkriteriju 3.2. Najveći mogući broj bodova koji se može ostvariti temeljem ovoga kriterija je pet bodova.

3.1. Povećanje broja zaposlenih
Za male i srednje poduzetnike
3.1.1. više od tri (3) 5
3.1.2. dva (2) ili tri (3) 4
3.1.3. jedan (1) 3
Za velike poduzetnike
3.1.1. više od deset (10) 5
3.1.2. sedam (7) do devet (9) 4
3.1.3 manje od sedam (7) 3
3.2. Održavanje broja zaposlenih 2

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!