Blog

Niske kamatne stope za mikro i mali zajam za ruralni razvoj od 0,1 do 1,0%

Niske kamatne stope za mikro i mali zajam za ruralni razvoj od 0,1 do 1,0%

Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovih financijskih instrumenata HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobravati zajmove u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: PRR 2014.-2020.) i Sporazuma o financiranju  potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: APPRRR) i HAMAG-BICRO-a, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

– Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda ;

– Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

– Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Namjena zajma:

  • Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
  • Ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma, povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) aktivnostima iz prethodne točke (čija se povezanost dokazuje, među ostalim, poslovnim planom MSP-a i iznosom financiranja).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

4.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
• poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije
• novu opremu i zelene tehnologije (greener technologies)
• restrukturiranje i modernizaciju farmi

4.1.2. ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu.

4.1.3 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na  izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima.

4.2.1 POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
• povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost;
• modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitet i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

4.2.2 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda.

6.4.1 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz:
• aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda;
• tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine;
• pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;
• turizam u ruralnim područjima za sljedeće vrste turističke ponude:
1. ugostiteljsko turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, te poljoprivredne, šumarske, sportsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti vezane za poljoprivredno gospodarstvo);
2. ugostiteljsko turističke usluge vezane za slijedeće  skupine ugostiteljskih objekata: „hoteli“ (hotel, aparthotel, hotel baština, integrirani, difuzni,pansion), „kampovi“ (kamp, kampiralište, kamp odmorište) i ostali ugostiteljski objekti za smještaj (hostel, planinarski dom, lovački dom, robinzonski smještaj i dr.), te njihovi prateći i dodatni sadržaji;
3. ugostiteljsko- turističke usluge u objektima tradicijske (kulturne) baštine, turističke usluge  vezane za planinski, pustolovni, sportsko rekteativni, cikloturizam, zdravstveni, edukativni i druge posebne oblike turizma na ruralnom prostoru.

8.6.1 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
• povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
• koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva

8.6.2 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja:
• je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne  prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
• se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva

OSNOVNI UVJETI:

OSNOVNI UVJETI MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ
Najniži iznos zajma Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Najviši iznos zajma Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjev Kunska protuvrijednost 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček od 1 godine do 10 godina uključujući poče
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
 

KAMATNA STOPA: raspon kamatnih stopa 0,5% – 1,0% utvrđuje se prema mjestu ulaganja.

Za I., II., III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave- županija kam.stopa 0,5%

Za V., VI., VII. i VIII. skupinu   jedinica područne (regionalne) samouprave- županija kam.stopa 1,0% Iznimno od navedenog, za mljekarski sektor (uz uvjet da se minimalno 50% investicije odnosi na ulaganje u predmetni sektor) tj. za primarne proizvođače mlijeka u području govedarstva, kozarstva i ovčarstva te prerađivače (mljekare i sirane), kamatna stopa će biti 0,1% neovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

 KORIŠTENJE ZAJMA

Korištenje mikro investicijskog zajma u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Financijskog instrumenta. HAMAG-BICRO vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Otplata zajma vrši se u kvartalnim ratama (jednaka glavnica i pripadajuće kamate).

Vaš KeyConsulting!