Blog

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI

Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi korisnici:

• Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike
• Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
• Proizvođačke organizacije pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
• Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing poljoprivrednih proizvoda)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore:  300.000.000,00 HRK

Visina javne potpore:

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • Do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • Do 2.000.000 EUR za ostale sektore
 • Do 200.000 EUR za korisnike početnike

Veliki korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • Do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • Do 3.000.000 EUR za ostale sektore
 • Do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet javne potpore: do 50%

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • U trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu objekt za preradu koji je predmet ulaganja mora biti registriran za preradu u odgovarajućim registrima/ upisnicima
 • U slučaju samostalnih ulaganja u građenje/ rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te laboratorija za vlastite potrebe korisnika, koji su u funkciji djelatnosti prerade, korisnik mora biti registriran za preradu i mora imati registriran objekt u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima/ upisnicima- u trenutku prijave
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika) koji ne moraju plaćati doprinose i pet godina nakon konačne isplate potpore
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom- nositelj OPG-a ili član OPG-a, odgovorna osoba ili jedan stalno zaposleni u obrtu/ pravnoj osobi mora imati najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/ obrazovanja iz područja povezanog s predmetom ulaganja koje provode učilišta ili tečajevi financirani uz Mjere 1, odnosno obrazovanje iz područja biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine ili mora imati radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Projekt se odnosi na preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda

Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako:

a) zakonodavstvo Eu nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obavezni

 • Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan dokazati planirane izvore financiranja i izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta
 • Projekt ima izrađenu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 • Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu

Ostali uvjeti prihvatljivosti

 • Ulaganje u kupnju gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva (osim samostalnog ulaganja u kupnju gospodarskih vozila s rashladnim uređajima) prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u građenje/ rekonstrukciju i/ ili opremanje objekta
 • Vrijednost potpore ne smije biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.
 • Kod korisnika kod kojih je u tom razdoblju godišnji promet smanjen uslijed elementarne nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu
 • Ovaj uvjet ne vrijedi i potpora može biti veća u slučaju da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke ali samo kod korisnika koji posjeduju financijsku dokumentaciju a čiji je zbroj vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine veći od 200.000 EUR. Obvezujuće pismo namjere banke mora se odnositi na vrijednost projekta u cijelosti
 • Korisnici početnici, korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR

Prihvatljivi troškovi dostupni su na sljedećoj poveznici: Prihvatljivi troškovi

Kriteriji odabira dostupni su na sljedećoj poveznici: Kriteriji odabira

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nas kontaktirajte

Vaš Key consulting Tim!