Blog

Obavijest o privremenoj obustavi poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Obavijest o privremenoj obustavi poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI POZIVA

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, koda poziva KK.03.2.1.18., kako se Poziv danom 31. kolovoza 2018. godine otkazuje.
U obzir je uzeta činjenica da je Poziv zabilježio interes višestruko veći od raspoložive alokacije što je rezultiralo izuzetno kratkim vremenskim razmakom u zaprimanju projektnih prijedloga.

Obavještavamo prijavitelje kako će biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava s većim iznosom financijske omotnice i dodatno prilagođenim uvjetima poziva.

UVJETI POZIVA PRIJE OBUSTAVE:

ROKOVI ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 28. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine.

PREDMET I SVRHA POZIVA

Predmet Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

FINANCIJSKA ALOKACIJA, IZNOSI I INTENZITET BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Ukupno je raspoloživo 53.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020.

IZNOS POTPORE

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

najniži iznos: 80.000,00 HRK

najviši iznos: 1.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE

Najviši intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova

NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

U okviru ovog poziva potpora se ne može dodijeliti:

 • velikim poduzećima;
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama;
 • za aktivnosti ili troškove povezane u sektore: ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje, djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda;
 • za ulaganja u sektorima: poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68), djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66), pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69), trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava, proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda, knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91), trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47), sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93);
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti u  godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga;
 • prijavitelju koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti;
 • prijavitelju koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga;
 • prijavitelju koji ima iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga;
 • prijavitelju koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

 • Izradu/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje;
 • Implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • izrada poslovnih mrežnih stranica;
 • unapređenje poslovnih mrežnih stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete;
 • izrada i/ili unapređenje web shop-a s implementacijom online metode plaćanja;
 • usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika);
 • izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti);
 • troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za web stranicu;
 • troškovi osoblja kao dio troškova provedbe projekta;
 • troškovi nabave operativnog sustava;
 • troškovi za produženje licenci za prava korištenja za već postojeće elemente/module IKT sustava koji su u funkciji prije početka provedbe projekta te troškovi za korištenje SaaS modela/usluge koji se koriste ili su korišteni prije početka provedbe projekta;
 • kupnja korištene materijalne imovine;
 • troškovi marketinga i oglašavanja prijavitelja;
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 • doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka;
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.);
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • kupnja ili zakup zgrada;
 • kupnja ili zakup zemljišta;
 • zakup opreme kupnja vozila;
 • kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata;
 • nabava repromaterijala;
 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost;
 • operativni troškovi;
 • plaće, otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te bonusi za zaposlene;
 • sitni inventar;
 • savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima;
 • trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;
 • trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta);
 • troškovi nastali izvan prihvatljivog razdoblja;
 • troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja povezani s nastupom na sajmovima;
 • trošak osoblja;
 • troškovi usavršavanja koje se odnosi na propisano nacionalnim kurikulumom (npr. strani jezici) i usavršavanja obvezna sukladno nacionalnim propisima i normama (npr. zaštita na radu);

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte, a u nastavku donosimo pregled već provedenih projekata po ovom javnom pozivu.

Vaš Key Consulting Tim!

 

Studio Sonda d.o.o.

Obrt “MAFRO”, vl. Krešimir Lakošeljac