Blog

PODMJERA 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

PODMJERA 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

U NAJAVI: za 13.06.2017. godine – ODGOĐENO

AŽURIRANO 20.09.2017. : VAŽNO!!! S obzirom na činjenicu da je Pravilnik za Mjeru 6.2. još uvijek u izradi i da nam trenutno nisu poznati uvijeti prihvatljivosti prijavitelja ni troškova trenutno ne savjetujemo klijente i ne dogovaramo informativne sastanke vezano uz navedenu Mjeru. Svi zainteresirani za primanje informacija o novostima vezanim uz Mjeru 6.2. mogu nam svoju e-mail adresu poslati na info@keyconsulting.hr čime ćemo ih uvrstiti u našu bazu podataka i obaviještavati o svim novostima vezanim uz Mjeru 6.2.

Putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pušten Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U e- savjetovanje se možete uključiti putem sljedeće poveznice, a više informacija o svim otvorenim javnim savjetovanjima možete pronaći ovdje.

Rok za dostavu mišljenja, odnosno komentara je završno s 21. srpnja 2017. godine.

U nastavku Vam donosimo neke od najvažnijih uvjeta te napominjemo kako se radi o nacrtu Pravilnika te će konačni uvjeti biti poznati po objavi konačnog Pravilnika nakon provednog javnog savjetovanja!

Operacija 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

Korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju podnosi Zahtjev za potporu.

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

Prihvatljivi organizacijski oblici korisnika su:

 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga

OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sljedeće:

 • provodi se na ruralnom području Republike Hrvatske, u naseljima koja nemaju više od 5.000 stanovnika
 • kod podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 • kod podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu ima zadovoljen uvjet da nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije registrirana kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.

SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
 • korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

U poslovnom planu potrebno je definirati ciljeve. Ciljevi koje korisnik definira u poslovnom planu se moraju odnositi na sljedeća područja:

 • povećanje prihoda poljoprivrednog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta
 • stvaranje novih radnih mjesta

Prihvatljive aktivnosti moraju biti u skladu s važećim strateškim ili planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave.

Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

 • prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta
 • korisnik treba biti registriran i obavljati djelatnost/aktivnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije kod podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu
 • u provedbi prihvatljivih aktivnosti korisnici trebaju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima najkasnije kod podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu
 • produkt prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU
 • u slučaju ulaganja u građenje građevine na zemljištu koje nije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu u vlasništvu korisnika i u slučaju ulaganja u opremanje građevine koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti/upravljanju koji mora biti sklopljen na rok koji je važeći najmanje deset godina nakon podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu i upisan u zemljišne knjige
 • u slučaju ulaganja u građenje građevine na zemljištu koje nije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu u vlasništvu korisnika, a za koju je korisnik kod podnošenja Zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dokazao pravni interes temeljem ugovora o osnivanju prava građenja na rok od najmanje deset godina, korisnik ne mora sklapati Ugovor
 • provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu

Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od odluke o dodjeli potpore, a ekonomska održivost projekta mora biti dokazana u razdoblju od deset godina.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti u tipu operacije 6.2.1. obuhvaćaju aktivnosti u:

 1. sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 2. sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima
 3. sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta
 4. sektoru turizma u ruralnom području

Uz navedeno prihvatljive su i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

SEKTOR PRERADE I/ILI MARKETINGA I/ILI IZRAVNE PRODAJE PROIZVODA

 • rezultat prerade ne smije biti sastavni dio Priloga I Ugovora
 • obuhvaća građenje i/ ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ ili izravnu prodaju proizvoda i marketing proizvoda (izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala)

SEKTOR PRUŽANJA USLUGA U RURALNIM PODRUČJIMA

Obuhvaća:

 • kupnju opreme  (koja nema vlastiti pogon) za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim,  komunalnim i građevinskim poslovima
 • građenje i/ili opremanje:
 1. dječjeg vrtića
 2. igraonice za djecu
 3. građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe
 4. građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva
 5. sportsko- rekreativna građevina
 6. građevine za pružanje veterinarskih usluga
 7. IT centra
 8. građevine za pružanje knjigovodstvenih/ računovodstvenih usluga
 9. građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata
 10. frizerskog salona i/ ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela
 • kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog vozila najveće dopuštene nosivosti do 3.500 kg, dužine do 6 m,snage motora do 100 kW i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km².

SEKTOR TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA

 • uključujući obrte za izradu suvenira obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta

SEKTOR TURIZMA U RURALNOM PODRUČJU

obuhvaća:

 • građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme
 • kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga
 • kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga

OPĆI TROŠKOVI

Aktivnosti pripreme projekta koji nisu nastali prije 1. siječnja 2014. godine prihvatljive su prije podnošenja Zahtjeva za potporu i obuhvaćaju:

 1. izradu projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata
 2. usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 3. usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu

Navedene aktivnosti mogu iznositi maksimalno 30.000,00 HRK, od čega aktivnosti pod b) i c) ne mogu iznositi više od 7.000,00 kuna

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • poljoprivredna mehanizacija i strojevi
 • rabljena oprema za poljoprivrednu mehanizaciju i strojeve
 • rabljena vozila
 • rabljena plovila
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • troškovi vlastitog rada
 • troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim općih troškova
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • pokretna oprema za kampiranje
 • građenje i/ili opremanje hotela, planinarskog doma, lovačkog doma, učeničkog doma studentskog doma, akademisa, bara, objekta jednostavnih usluga

VISINA POTPORE

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Zahtjev za isplatu podnosi se dva puta u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore
 • isplata druge/zadnje rate slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

OSTALI BITNI UVJETI

 • najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske
 • nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu koje je sklopilo Ugovor o financiraju s Agencijom za plaćanja i koje je obveznik poreza na dohodak mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore plaćati zdravstveno i mirovinsko na temelju navedenog poljoprivrednog gospodarstva te mora biti upisan u RPO
 • nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi

Aktivnosti iz poslovnog za koje je korisnik ostvario potporu u tipu operacije 6.2.1. moraju biti najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore upisane u nadležne registre.

Vaš Key consulting Tim!

Save

Save