Blog

PODMJERA 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

PODMJERA 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

OTVOREN

Operacija 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 187.787.500,00 HRK.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 07. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva koja su podnijela Zahtjev za potporu koja su izravno odgovorna za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

Poljoprivredna gospodarstva:

 • upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  minimalno godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 • u rangu mikro ili malog poduzeća
 • koja imaju podmirene financijske obaveze prema državnom proračunu RH
 • koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega više od 15 dana u kontinuitetu, uz uvjet da nisu u blokadi u trenutku podnošenja Zahtjeva

Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti

 • ako je organizacijski oblik korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14)
 • ako je organizacijski oblik korisnika OBRT – nositelj diversificirane djelatnosti može biti vlasnik/suvlasnik obrta
 • ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba – nositelj diversificirane djelatnosti je odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi.

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti  prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju i dalje ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti upisani u upisnik poljoprivrednika
 • pripadati ekonomskoj veličini od minimalno 1.000 eura
 • nesmiju biti u blokadi kako je navedeno u uvjetima prihvatljivosti
 • pravne osobe moraju imati minimalno jednog zaposlenika prema satima rada
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 • nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 • korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.

Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu mora biti realizirana u razdoblju od najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

Nakon konačne isplate, korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu. Korisniku nije dopušteno mijenjati svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti za koje mu je Agencija za plaćanja odobrila sredstva.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/ odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela
 • projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne smaouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova
 • aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljive samo u naseljima razvrstanim u razrede “C” i “D” i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede
 • u sektoru  prerade/ trženja, izlazni proizvod prerade/ predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora
 • Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

U poslovnom planu potrebno je definirati ciljeve. Ciljevi koje korisnik definira u poslovnom planu se moraju odnositi na sljedeća područja:

 • uspostava nove djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili
 • uspostava nove djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore:

 • kupnja gospodarskih vozila, iznosa do 150.000,00 kuna za potrebe diversificirane djelatnosti
 • kod provedbe aktivnosti iz sektora turizma/sektora pružanja usluga u ruralnom području prihvatljiva je kupnja plovila, s najvišim iznosom prihvatljivog troška do 150.000,00 kuna
 • prihvatljiva je kupnja plovila i vozila najmanje EURO 5 norme
 • kod aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina najviši prihvatljivi iznosi troškova u svrhu pravdanja potpore nalaze se u PRILOG 6 ovoga Natječaja.

Aktivnosti pripreme projektne dokumentacije su:

 • izrada projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata
 • usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 • usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu

Navedene aktivnosti pripreme projektne dokumentacije mogu iznositi najviše 10% ukupne vrijednosti potpore.

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

PRIHVATLJIVI SEKTORI

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumskim i veterinarskim djelatnostima

b) usluge u društvenim djelatnostima

c) intelektualne usluge

 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

OSTALI BITNI UVJETI

 • isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja
 • ako je korisnik istodobno nositelj/ član obiteljskog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ ili vlasnih obrta te odgovorna osoba u pravnoj osobi, Zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih
 • potpora za tip operacije 6.2.1. može se dodijeliti istom korisniku/ nositelju aktivnosti diversifikacije odnosno istom poljoprivrednom gospodarstvu samo jednom u cijelom programskom razdoblju
 • razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

VISINA POTPORE

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 HRK.

 • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore
 • isplata druge/zadnje rate slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji odabira dostuoni su u PRILOGU 4

OSTALO

Dokumentacija potrebna za podnošenje projektne prijave dostupna je u PRILOGU 1

Za više informacija obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!

Save

Save