Blog

PODMJERA 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

PODMJERA 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

U NAJAVI

Operacija 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Poljoprivredna gospodarstva:

 • upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 • u rangu mikro ili malog poduzeća
 • koja imaju podmirene financijske obaveze prema državnom proračunu RH
 • koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega više od 15 dana u kontinuitetu, uz uvjet da nisu u blokadi u trenutku podnošenja Zahtjeva

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju i dalje ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti upisani u upisnik poljoprivrednika
 • pripadati ekonomskoj veličini od minimalno 1.000 eura
 • nesmiju biti u blokadi kako je navedeno u uvjetima prihvatljivosti
 • pravne osobe moraju imati minimalno jednog zaposlenika prema satima rada
 • fizičke osobe nositelji poljoprivrednog gospodarstva moraju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 • ostati član/ zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/ odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela
 • projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne smaouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova
 • aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljive samo u naseljima razvrstanim u razrede “C” i “D” i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede
 • u sektoru  prerade/ trženja, izlazni proizvod prerade/ predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora
 • Provođenje aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu

SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

U poslovnom planu potrebno je definirati ciljeve. Ciljevi koje korisnik definira u poslovnom planu se moraju odnositi na sljedeća područja:

 • uspostava nove djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili
 • uspostava nove djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu prihvatljivih djelatnosti, poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanje projektom i slično.

Aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove, objekte jednostavnih usluga nisu prihvatljive.

PRIHVATLJIVI SEKTORI

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumskim i veterinarskim djelatnostima

b) usluge u društvenim djelatnostima

c) intelektualne usluge

 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

OSTALI BITNI UVJETI

 • isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja
 • ako je korisnik istodobno nositelj/ član obiteljskog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ ili vlasnih obrta te odgovorna osoba u pravnoj osobi, Zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih
 • potpora za tip operacije 6.2.1. može se dodijeliti istom korisniku/ nositelju aktivnosti diversifikacije odnosno istom poljoprivrednom gospodarstvu samo jednom u cijelom programskom razdoblju
 • razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci

VISINA POTPORE

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

 • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore
 • isplata druge/zadnje rate slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji odabira biti će sastavni dio Natječaja

Za više informacija obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!

Save

Save