Blog

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Rok za podnošenje projektnih prijava:  od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Predmet ovog poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:

a) potpore za projekte istraživanja i razvoja

b) regionalne potpore za ulaganje

Svrha ovog poziva: Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Ukupna raspoloživa sredstava: 770.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici

Prihvatljivi partneri: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prihvatljivi partneri:

 1. poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.
 2. Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Područja: Velika poduzeća, Malo i srednje poduzetništvo, Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Intenzitet potpore:

OPIS Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu
POTPORE ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
Industrijsko istraživanje 70% 60% 50% 85%
– podložno učinkovitoj suradnji

– podložno opsežnom širenju znanja

80% 75% 65% 85%
Eksperimentalni razvoj 45% 35% 25% 85%
– podložno učinkovitoj suradnji

– podložno opsežnom širenju znanja

60% 50% 40% 85%
Potpore za studije izvedivosti 70% 60% 50% /
Regionalne potpore za ulaganje (u početna ulaganja s ciljem proizvodnje i komercijalizacije proizvoda i/ili usluga 45% 35% 25% /

Tematska prioritetna područja S3:

ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA:

 • Farmaceutika bio-farmaceutika, medicinska oprema i uređaji
 • Zdravstvene i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 • Nutricionizam

ENERGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ:

 • Energetske tehnologije, sustavi i oprema
 • Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

PROMET I MOBILNOST:

 • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika

SIGURNOST:

 • Kibernetička sigurnost
 • Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

HRANA I BIO-EKONOMIJA:

 • Održiva proizvodnja i prerada hrane
 • Održiva proizvodnja i prerada drva

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
 • industrijsko istraživanje ,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studije izvedivosti.
 1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Aktivnost pod rednim brojem 2. ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod rednim brojem 1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu nisu prihvatljive za organizacije za istraživanje i širenje znanja koje na Projektu sudjeluju u ulozi partnera.

Prihvatljivi troškovi:

A) OPCIJA 1.

I. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru Potpore za istraživanje i razvoj temeljene na izračunu stvarnih iznosa:

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta.
 • Novozaposleni koji će raditi na provedbi projekta.
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja. Neizravni troškovi odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.
 • Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti projekta, a ne više od 2.500.000,00 HRK, koji uključuju: troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica Projekta; troškove upravljanja projektom (troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, te troškovi za usluge stručnjaka za javnu nabavu); troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti; troškove revizije, troškove za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela, trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera.
 • Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.
 • Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.
 • Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta: a) ukoliko se radi o OIŠZ (Organizacije za istraživanje i širenje znanja) prihvatljivi su isključivo troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su povezani sa aktivnostima istraživanja i razvoja za koje se dodjeljuje potpora temeljem ovog poziva. b) ukoliko se radi o poduzetniku prihvatljivi su isključivo troškovi za plaće osoblja te troškovi dnevnica, smještaja i putovanja koji su isključivo povezani s provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja za koje se dodjeljuje potpora temeljem ovog poziva.
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

II. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja u okviru Regionalne potpore za ulaganje:

 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema).
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

B) OPCIJA 2.

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru Potpore za istraživanje i razvoj temeljene na izračunu pojednostavljene metode financiranja uz primjenu fiksne stope od 40%.

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta.
 • Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje uz primjenu fiksne stope od 40%:

-troškovi amortizacije instrumenata i opreme.

-ostali izdaci poslovanja poput troškova repromaterijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, koji su nastali izravno kao posljedica projektnih aktivnosti.

troškovi upravljanja projektom (troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, te troškovi za usluge stručnjaka za javnu nabavu).

-troškovi ugovornog istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih iz vanjskih izvora po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetovanja i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.

-trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

-troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu s najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta.

-trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Trošak je dozvoljen ili za prijavitelja ili za partnera.

-PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

 

Za pomoć oko projektne prijave obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!