Blog

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

OTVOREN do 31.10.2017. godine

Raspoloživa sredstva za provedbu Programa iznose 120.000.000,00 kn, od toga za Istarsku županiju 1.700.000,00 kn

Predmet poziva: pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokuementacije za lokalne razvojne projekte, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Prihvatljivi prijavitelji

 • jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti
 • jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu

Prihvatljiva područja sufinanciranja

 • komunalna infrastruktura (nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude- šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare)
 • socijalnu infrastrukturu (objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti, zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici)

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno- planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješen imovinsko- pravni odnos.

Prihvatljivi troškovi

 • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije
 • trošak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole
 • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojatski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta)
 • trošak ishođenja građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave
 • trošak izrade izvedbenog projekta
 • trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/ prirodu
 • druge opravdane troškove u skladu s pripremom projekta

Iznos sufinanciranja

 • 95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave

Najviši iznos koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi:

 • 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave
 • 2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jeidnica područne (regionalne) samouprave

Broj prijavljenih zahtjeva po podnositelju

 •  jedinice lokalne smaouprave mogu podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projektne dokumentacije
 • jedinice područne (regionalne) samouprave mogu podnijeti najviše četiri zahtjeva za sufinanciranje projektne dokumentacije

Ostali bitni uvjeti

 • Podnositelj zahtjeva u prilikom prijave dostavlja i izjavu da će projekt, za koji je projektna dokumentacija sufinancirana putem ovog Programa, u razdoblju od tri godine od završetka iste, kandidirati na programe i fondove Europske unije ili druge raspoložive programe te da će bez obzira na uspješnost prijave o tome dostaviti informacije i dokaze Regionalnom koordinatoru- ukoliko se projekt ne kandidira na programe i fondove Eu ili druge raspoložive programe, bez obzira na pritom postignute rezultate, mInistarstvo će zatražiti povrat uloženih sredstava
 • u okviru ovog Programa sufinanciraju se troškovi Projektne dokumentacije za koju Korisnik nije započeo postupak javne nabave u trenutku objave poziva kao i troškovi projektne dokumentacije za koju korisnik već ima sklopljen ugovor o projektiranju iz 2017. godine i ispostavljen račun o obavljenim uslugama koji nije platio do datuma objave Poziva
 • Troškovi izrade projektne dokuemntacije plaćeni u 2017. godini se ne neadoknađuju, ali se mogu priznati kao udio sufinanciranja Korisnika

Obrazac vrednovanja projektnih prijava dostupan je OVDJE

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu i svi potrebni obrasci za potencijalne podnositelje nalaze se na mrežnoj stranici županijskog Regionalnog koordinatora:

Za više informacija i pripremu projektnih prijedloga obratite nam se s povjerenjem

Vaš Key consulting Tim!