Blog

Razvoj javne turističke infrastrukture

Razvoj javne turističke infrastrukture

OTVOREN  do 15.rujna 2017.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna.

Predmet sufinanciranja su:

 • plaže
 • centri za posjetitelje
 • javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice područne (regionalne) samouprave- županije
 • jedinice lokalne samouprave- gradovi i općine

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

1. PLAŽE

Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja)

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni:

Morska plaža:

 • da je plaža upisana u regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama županije kojeg je usvojila županijska skupština;
 • da je projekt plaže usklađen s Nacionalnim programom uređenja morskih plaža – Akcijskim planom  na način da su projektom obuhvaćeni minimalno-tehnički uvjeti i posebni elementi plaža (tema plaže) kako bi se temom i ponudom prilagodili zahtjevima ciljnih tržišnih segmenata.

Ostale plaže:

 • da je projekt plaže usklađen s važećim propisima kojima je uređeno područje vodnog gospodarstva;
 • odluku jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju lokacije za kupanje sukladno članku 51. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

Za sve plaže:

 • da je doneseno mišljenje nadležnog tijela o prihvatljivosti projekta sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 3/17);
 • ako za navedeni projekt nije bilo potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš priložiti potvrdu o tome izdanu od nadležnog tijela;
 • da je izrađena sva projektna dokumentacija,
 • da je projekt u fazi kapitalnog ulaganja.

Ne financiraju se troškovi:

 • izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl;
 • radovi redovnog godišnjeg održavanja plaža;
 • pokretnih kioska i izgradnje pristupnih cesta;
 • ugostiteljska oprema;
 • nabavke pokretne opreme – ležaljke, suncobrani, pedaline i sl.;
 • hortikulturno uređenje osim opreme sustava navodnjavanja i pripremnih zemljanih radova.

Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn
Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn.

2. CENTRI ZA POSJETITELJE I INTERPRETACIJSKI CENTRI

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centra za posjetitelje i interpretacijskog centra (kapitalna ulaganja).

Opći uvjeti:

 • da je izrađena sva projektna dokumentacija;
 • da je u fazi kapitalnog ulaganja.

Uvjeti od kojih minimalno jedan mora biti ispunjen:

 • da su na lokacijama velike koncentracije turističkog prometa, a koje nisu nužno vezane uz atrakciju (uz cestovne pravce, zračne luke, lučke terminale i sl.);
 • da su uz javno dostupne prirodne, kulturne i povijesne atrakcije;
 • da su na lokalitetima autentične interpretacije svjetske materijalne i/ili nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri moraju zadovoljiti osnovne standarde uređenosti: arhitektura u skladu s lokacijom, pristupačnost, funkcionalnost interijera,
multimedijalnost, inovativne interpretacije.

Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri moraju imati sljedeće sadržaje:

 • prostor namijenjen pružanju informacija i edukaciji posjetitelja;
 • animacijski prostor;
 • suvenirnicu/trgovački dio sa regionalnim i nacionalnim proizvodima (ako se radi o centru na otocima obvezno je predvidjeti i HOP korner- Hrvatski otočni proizvod);
 • ugostiteljske sadržaje;
 • sanitarne čvorove.

Ukoliko nisu integrirani u centar sadržaji pod 3., 4. i 5.mogu biti unutar područja koje je od centra udaljeno maksimalno do 200 m.

*Ne financiraju se troškovi izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl.

Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije.
Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
Maximalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn.

3. JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVOJA AKTIVNOG TURIZMA

3.1. Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima

Ministarstvo turizma sufinancira izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima u iznosu do 80% vrijednosti dokumenta, ali ne više od 50.000,00 kn po županiji.

– prijaviti se mogu isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave – županije, kod kojih izrada predmetnog dokumenta nije do sada sufinancirana sredstvima Ministarstva turizma

Napomena: dokument su dužni usvojiti svi ključni dionici u županiji.

3.2. Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalni radovi)

Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije.
Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn.

Maximalni iznos potpore: 400.000,00 kn.

– prijaviti se mogu isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave – županije

Napomena: jedinice područne (regionalne) samouprave – županije koje imaju izrađeni Operativni plan razvoja cikloturizma županije ili sličan strateški dokument, moraju voditi brigu da uređenje i označavanje (cikloturistička signalizacija na njihovom području) mora biti u skladu s predmetnim dokumentom. Jedinice područne (regionalne) samouprave koje su se prijavile na potprogram 3.1., mogu se prijaviti i na potprogram 3.2., uz uvjet da uređenje i označavanje (cikloturistička signalizacija na njihovom području) bude u skladu s novim strateškim dokumentom

3.3. Uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e- bicikla

Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije niti nabavka e-bicikla.

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn.
Maximalni iznos potpore: 400.000,00 kn.

— prijaviti se mogu isključivo jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte

Vaš Key consulting Tim!