Blog

Sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

OTVOREN

do 31. siječnja 2020. godine

Središnji državni ured za šport raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini.

Raspoloživa sredstva: 16.000.000,00 HRK

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Cilj je ujedno i pokušati izbjeći ili ispraviti pogreške na postojećim športskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja športom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje športske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za sigurno i nesmetano obavljanje športske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i da bi bile kompatibilne s propisima krovnih svjetskih ili europskih udruženja za pojedini šport.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Svaki prijavitelj dužan je prijavu nominirati u jednu od osam skupina športskih građevina:

 • atletska staza,
 • športska dvorana za više športova,
 • nogometno igralište – prirodna trava/veliko,
 • nogometno igralište-umjetna trava/malo,
 • nogometno igralište umjetna trava/veliko,
 • vanjska športska igrališta za više športova,
 • teniski tereni i
 • ostalo (outdoor fitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.)

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje športskih građevina i to:

• izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim športskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
• opremanje športskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja športom

IZNOS I INTENZITET POTPORE

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda za šport do 1.000.000,00 kuna  bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine.

Svaki prijavitelj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) može prijaviti i ugovoriti sufinanciranje najviše jednog projekta za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljivi projekt u okviru ovog Javnog poziva.

Središnji državni ured za šport sufinancirat će najbolje ocijenjene projekte po skupinama kako slijedi:

 • Atletska staza – do 4
 • Športska dvorana za više športova – do 16
 • Nogometno igralište – prirodna trava/veliko – do 6
 • Nogometno igralište – umjetna trava/malo – do 8
 • Nogometno igralište – umjetna trava/veliko – do 6
 • Vanjska športska igrališta za više športova – do 14
 • Teniski tereni – do 6
 • ostalo (outdoor fitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza…) – do 12

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište)

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta kao i druge pravne osobe korisnici športskih građevina (športski klubovi i športske udruge).

OSTALI UVJETI

 • Projektna prijava mora sadržavati važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti na projektu (građevinska dozvola ili odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda nadležnog tijela ukoliko takva nije potrebna)
 •  Ispunjavanje obveze unošenja podataka u Evidenciju športskih građevina koja je sastavni dio Informacijskog sustava u sportu (ISS) jedan je od uvjeta za prijavu na Javni poziv

Prihvatljive Projektne prijave čija realizacija i s njima prihvatljivi troškovi za sufinanciranje potiču ili pridonose razvoju športske infrastrukture su prijave koje imaju:

 • izrađen opis projekta/planiranog zahvata,
 • potpunu projektnu dokumentaciju izrađenu prema važećim propisima i na hrvatskom jeziku koja mora sadržavati i troškovnik (ugovorni ili ponudbeni) i/ili ponude dobavljača opreme te projektni zadatak (s navedenim zahtjevima JLP(R)S-a) odobren (ovjeren i potpisan) od strane odgovorne osobe JLP(R)S-a
 • izrađen glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ako je relevantno za projektnu prijavu
 • važeći akt na temelju kojega se može pristupiti građenju ako je relevantno za projektnu prijavu
 • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog športa i time udovoljava/ju održavanju službenih natjecanja (odrediti razinu natjecanja ukoliko postoji potreba za istom),
 • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza za provođenje športskih djelatnosti (športska poduka) od interesa za pojedini šport (ukoliko postoji potreba za istim),
 • dokaz o vlasništvu.

VREDNOVANJE PROJEKTNIH PRIJAVA

Vrednovanje Projektnih prijava kroz ocjenjivanje u nadležnosti je Povjerenstva za ocjenjivanje prijava. Prilikom vrednovanja Projektnih prijava iste će se razvrstati u osam skupina športskih građevina i svaka skupina će se zasebno vrednovati. Vrednovanje Projektnih prijava provodit će se unutar pojedine skupine na način da će se međusobno vrednovati športske građevine iste namjene. Prilikom vrednovanja projektnih prijedloga vodit će se briga o regionalnoj pokrivenosti cijele Republike Hrvatske.

U fazi vrednovanja dodjeljuju se bodovi svakoj projektnoj prijavi u skladu s kriterijima kako slijedi:

Izrezak

Vaš Key consulting Tim!