Blog

Uspostava reciklažnih dvorišta

Uspostava reciklažnih dvorišta

OTVOREN

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 18.3.2020. – 15.2.2021.

PREDMET POZIVA: Uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. ZOGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

SVRHA POZIVA: Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 100.000.000,00 HRK

VISINA POTPORE:

Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

reciklažna dvorišta – građevine:

 • najniži iznos 500.000,00 HRK
 • najviši iznos 4.500.000,00 HRK.

reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:

 • najniži iznos 100.000,00 HRK
 • najviši iznos 800.000,00 HRK.

 

INTENZITET POTPORE: do 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) u skladu s člankom 35., stavkom 1. točkom 1. ZOGO-a.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku podnošenja projektnog prijedloga:

 • Nema ispunjene zahtjeve u vezi s uspostavom minimalnog broja potrebnih reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika, sukladno članku 35. stavak 2. i 3. ZOGO-a.
 • Ima odabranog davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u skladu s člankom 31. ZOGO-a koji će osigurati obavljanje poslova reciklažnog dvorišta.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu odnosno uz nabavu mobilnih jedinica, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

A) Provedba projekta:

 • Reciklažna dvorišta – građevine
 1. aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
 2. opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
 3. aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 4. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 5. aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
 6. aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta);
 7. nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II)).
 • Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
 1. aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
 2. aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice;

B) Upravljanje projektom:

Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom):

 • upravljanje aktivnostima projekta,
 • administracija i tehnička koordinacija,
 • provedba odgovarajućih postupaka javne nabave,
 • financijsko upravljanje,
 • izvještavanje,
 • ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom.

C) Izobrazno-informativne aktivnosti:

 • izobrazno-informativne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

NEPRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • izrada projektne dokumentacije;
 • opremanje postojećih, već izgrađenih reciklažnih dvorišta;
 • nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA:

Reciklažna dvorišta – građevine

 1. Troškovi građenja reciklažnog dvorišta u skladu s aktom na temelju kojeg mogu započeti radovi koji uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
 2. Troškovi nabave i ugradnje informatičke i uredske opreme te opreme za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
 3. Troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) kao i za ishođenje uporabne dozvole, a čija je izrada započela nakon sklapanja Ugovora;
 4. Troškovi rekonstrukcije ili izgradnje pristupnih cesta, a koje nisu javna cesta, s potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (cesta mora biti isključivo za potrebe pristupa reciklažnom dvorištu koje je predmet projektnog prijedloga);
 5. Troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu unutar i izvan područja zahvata građenja reciklažnog dvorišta, ukoliko su isti propisani aktima kojima se dozvoljava zahvat u prostoru i gradnja te u konačnici uporaba, i ukoliko su namijenjeni isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta koje je predmet projektnog prijedloga;
 6. Troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar reciklažnog dvorišta prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 7. Troškovi aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba u svrhu uspostave reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 8. Troškovi usluge stručnog nadzora građenja;
 9. Troškovi usluge projektantskog nadzora;
 10. Troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 11. Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave RH;
 12. Troškovi naknada za priključke za struju, komunalne, vodne i druge naknade;
 13. Troškovi pristojbe za izdavanje uporabne dozvole;
 14. Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave, troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;
 15. Troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti;
 16. Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice

 1. Troškovi nabave mobilne jedinice kontejnerskog tipa;
 2. Troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu ukoliko postoji potreba;
 3. Troškovi aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
 4. Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave RH;
 5. Troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave, troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;
 6. Troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno–informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, te troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti;
 7. Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice,
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je Prijavitelju/Korisniku povrativ,
 • Kamate na dug,
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,
 • Proizvodnja, prerada i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,
 • Kupnja rabljene opreme,
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom odnosno Projektom,
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima,
 • Bonusi za zaposlene,
 • Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom,
 • Troškovi sudskih i izvansudskih sporova,
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj,
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,
 • Troškovi amortizacije,
 • Kupoprodaja zemljišta,
 • Leasing,
 • Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja Korisnik,
 • Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,
 • Izdatci operacije koje ostvaruju neto prihode za vrijeme provedbe,
 • Ostali neprihvatljivi troškovi iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18 i 6/20).

 

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nas kontaktirajte!

Vaš Key consulting d.o.o.