Blog

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Green planet earth with solar energy batteries installed on it

OTVOREN

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 16. ožujak 2020. – 30. lipanj 2020.

SVRHA NATJEČAJA: povećanje učinkovitog korištenja energije.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 70.000.000,00 HRK

VISINA POTPORE: 15.000 – 1.000.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti); do 200.000 EUR za korisnike početnike

INTENZITET JAVNE POTPORE: do 50%

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike.
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik /vlasnici obrta mora/ju: biti upisani u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave.
 • Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova koji su prihvatljivi od najranije 1. siječnja 2014. godine.

Opći troškovi su prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta pri čemu su:

 • Troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kn.
 • Troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kn.
 • Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u prethodnim podstavcima i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Lista prihvatljivih troškova dostupna je na sljedećoj poveznici: Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

 • Projekt se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo/gospodarstvo.
 • Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.
 • Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.
 • U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor o najmu mora biti upisan u zemljišne knjige.
 • Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.
 • Na ovom Natječaju potporu mogu ostvariti i korisnici koji su partnerska/povezana poduzeća.
 • Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.
 • Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti.

SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

 • Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Eventualne viškove tijekom proizvodnje električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.
 • Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstvu mora: – imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva; – imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva.
 • Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon gradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza koje se gradi postrojenje.
 • Prije izgradnje postrojenja, korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže.
 • Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja bude manji od 50%. Podnositelj zahtjeva mora proračunom i projektom dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50% iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju.
 • Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta.
 • Proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda.

Svakom projektnom prijedlogu dodijeliti će se određeni broj bodova temeljem kojih će biti rangiran na rang ljestvici kako slijedi:

Prilog 2 – Kriteriji odabira

Prilog 4b – Dokumentacija za bodovanje zahtjeva za potporu prema kriterijima odabira

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nas kontaktirajte!

Vaš Key consulting d.o.o.