Blog

4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

OTVOREN 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA  od 3. 8. do 30. 10. 2020.

SVRHA NATJEČAJA

Dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode

udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 50.000.000,00 HRK

VISINA POTPORE: od 400 EUR do 150.000 EUR

INTENZITET POTPORE: 100%

PRIHVATLJIVA ULAGANJA:

 1. Ulaganje u građenje terasastih parcela ili (vanjskih) suhozida – provodi se na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni (Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska i Zadarska županija).
 2. Ulaganje u sadnju živica – posađena ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra. Ulaganje u sadnju živica moguće je samo ako se za sadnju koriste najmanje tri zavičajne vrste (najmanje 20% svake) prema: Prilog 7 – Popis zavicajnih vrsta za sadnju zivica
 3. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta – provodi na zemljištu na kome su invazivne strane vrste prisutne. Prihvatljivo je uklanjanje invazivnih stranih vrsta prema: Prilog 8 – Popis invazivnih stranih vrsta.
 4. Ulaganje u kupnju električnog pastira i /ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) – u svrhu uzgoja/držanja stoke se provodi isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri prema popisu administrativnih jedinica prema: Prilog 9 – Podrucja rasprostranjenosti velikih zvijeri
 5. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka – Ulaganje u kupnju autohtonog pastirskog psa (tornjaka) ne starijeg od 3 mjeseca, prema: Prilog 9 – Podrucja rasprostranjenosti velikih zvijeri
 6. Ulaganje u izgradnju novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri – Jednostavna građevina namijenjena sklanjanju životinja i zaštiti od napada velikih zvijeri prema popisu administrativnih jedinica navedenih u: Prilog 9 – Podrucja rasprostranjenosti velikih zvijeri
 7. Ulaganje u obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti koja se nalaze na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj  poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu korištenja –   može se provoditi na zaraslom poljoprivrednom zemljištu ili poljoprivrednom zemljištu koje je u procesu zarastanja koje nije evidentirano u ARKOD sustav uz obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav kao pašnjak, livada, ekstenzivni voćnjak, ekstenzivni maslinik i/ili trajni nasad ljekovitog, aromatičnog ili medonosnog bilja u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 8. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke – ograničeno vodeno stanište nastalo prirodno ili ljudskom aktivnošću, najmanje površine 10 m2, a najveće 100 m2, s dnom od prirodnog materijala, koje se koristilo ili se koristi za napajanje stoke. U prilogu 10 naveden je popis područja ekološke mreže na kojima je potrebno provesti OPEM (Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu)  za ulaganje u obnovu lokvi: Prilog 10 – Popis podrucja na kojima je potrebno provesti OPEM
 9. Kupnja zemljišta – prihvatljiva je kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri ( do 10 % od ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi ali ne više od 10% ukupne vrijednosti projekta).

Detalje vezane uz uvjete prihvatljivosti možete pogledati na: Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.4.1

Detalje vezane uz prihvatljivost ulaganja možete pogledati na: Prilog 3 – Opis prihvatljivih ulaganja i najvisi iznosi potpore (002)

OPĆI TROŠKOVI

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i to:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.800 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija o utjecaju zahvata na okoliš, studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i sl.  prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavku a. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

KRITERIJ ODABIRA

Na temelju definiranih kriterija, ostvaruju se bodovi te se određuje prag prolaznosti. Kriteriji odabira objavljeni su u: Prilog 2 – Kriteriji odabira

Kriteriji koji se ocjenjuju su:

 • Ulaganje u području s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • Natura 2000 područja
 • Agrookolišne mjere
 • Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Popis potrebne dokumentacije možete pogledati u: Prilog 4 – Dokumentacija za podnosenje zahtjeva za potporu

Za ostale informacije ostajemo na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!