Blog

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI!

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR (u protuvrijednosti u kunama)

SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

UVJETI PRIHVALJIVOSTI:

Korisnici su fizičke i pravne osobe (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik, ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi, ne smiju biti registrirani  odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bavi djelatnošću za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata.

U sektoru usluga korisnik, ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi, ne smiju biti registrirani odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bavi uslugom za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

Tijekom provedbe projekta i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 1.000 eura.

Korisnici su u rangu mikro ili malog poduzeća.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca.

Korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost koja je predmet potpore odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se za djelatnost ne izdaje ni jedan od navedenih akata prilikom konačne isplate
i 5 godina nakon.

Djelatnost koja je predmet potpore mora biti upisana u odgovarajuće registre sukladno organizacijskom obliku korisnika prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.

Korisnici moraju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako bi dokazali prihode od djelatnosti i/ili pružanja usluga trećim stranama.

Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate.

Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
-usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
-usluge u društvenim djelatnostima
-intelektualne usluge
c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:
– ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)
– ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
– hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti.

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u ovim naseljima: Prilog 7_ Popis naselja

U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora (Prilogu 1 Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća), a marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Korisnik mora izraditi poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Korisnik mora dokazati planirane izvore financiranja.

Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Napomena: Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI

Provođenje aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

Prihvatljive su aktivnosti:
– građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
– opremanje objekata
– kupnja zemljišta/objekata
– kupnja strojeva i opreme
– kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
– kupnja živih životinja u sektoru turizma
– edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
– promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
– izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

Neprihvatljive aktivnosti su:
– rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu)
– kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

Korisnik mora imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo što dokazuje na način propisan Prilogom 3 ovoga Natječaja (vidi prilog: Prilog 3_Dokumentacija zahtjev za potporu ).

Korisnik mora opravdati visinu prikazanih iznosa aktivnosti, odnosno mora prikupiti neobvezujuću ponudu (osim za aktivnosti za koje su propisani maksimalni iznosi).
Maksimalni iznosi u svrhu pravdanja potpore:
– za građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i opremanje objekata propisani su prilogom 8 Natječaja (vidi prilog: Prilog 8_Maksimalni iznos troškova )
– za kupnju zemljišta/objekata iznosi max. 37.000,00 kuna
– za kupnju gospodarskih vozila iznosi max. 150.000.,00 kuna
– za kupnju plovila iznosi max. 178.000,00 kuna
– za izradu projektne dokumentacije iznosi max. 37.000,00 kuna
Broj plovila i vozila nije ograničen, ali se ukupno za sva vozila/plovila priznaje maksimalan iznos kako je navedeno u ovoj točci. Cjelokupni iznos projekta mora biti jednak ili veći od propisanog iznosa potpore za ovu operaciju. U slučaju kada su procijenjeni iznosi za gore navedene aktivnosti svedeni na propisane maksimalne iznose, iznos projekta nakon svođenja na maksimalne iznose mora biti jednak ili veći od propisanog iznosa potpore za ovu operaciju.

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje, rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) nakon svođenja na opravdane iznose/maksimalne iznose moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore.

Provedbu aktivnosti korisnik mora započeti u roku od najviše 9 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

Korisnik mora realizirati sve prihvatljive aktivnosti kako je naveo u zahtjevu za potporu do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Aktivnost ne smije biti financirana iz drugih javnih izvora Republike Hrvatske i/ili fondova Europske unije.

Predmet aktivnosti mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu.

Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati aktivnosti u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti, promijeniti vlasništvo nad aktivnosti, dati aktivnost u zakup ili najam ili ju premjestiti, tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

KRITERIJ ODABIRA

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira u skladu s Prilogom 2 ovoga Natječaja (vidi prilog:  Prilog 2_ Kriteriji odabira )

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na linku: https://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting tim!