Blog

Kreditna linija – “Poduzetnik Istarska županija 2020”

kredit, istarska županija, trajna obrtna sredstva, investicije

Istarska županija, istarski gradovi i Istarska razvojna agencija sklopile su sporazum o provedbi nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge ukupnog kreditnog potencijala 385 milijuna kuna.

Prema sklopljenim ugovorima, predmetna kreditna linija osigurava zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu.

MJERE PROGRAMA

Mjera 1. Krediti za malo i srednje poduzetništvo

 • Kredit za nove investicije
 • Kredit za trajna obrtna sredstva

Mjera 2. Krediti za mlade poduzetnike i žene poduzetnice

 • Krediti za mlade, žene i početnike

KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u većinskom privatnom vlasništvu, koji ulažu na području Istarske županije bez obzira na sjedište ili prebivalište i to: mala i srednja trgovačka društva, aktivni obrti, zadruge i profitne ustanove.

Korisnici ne mogu biti trgovačka društva kojima je Istarska županija ili uključeni grad osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Korisnik može koristiti kredit po ovom Programu samo jednom.

Nije moguća dodjela kredita poduzetnicima koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07) registrirani za Područje A, odnosno za namjenu: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

PREGLED UVJETA KREDITIRANJA PO MJERAMA

MJERA 1. KREDITI ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

NAMJENA KREDITA

Za nove investicije koje uključuju npr.:

– kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,

– nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,

– nabavu novih proizvodnih objekata,

– obrtna sredstva do 30% iznosa kredita.

Za trajna obrtna sredstva za sljedeće namjene npr:

– za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara,

– za troškove radne snage,

– za režijske troškove.

IZNOS KREDITA

 • najniži iznos: 50.000,00 kn ili protuvrijednost u EUR prema srednjem tečaju HNB-a
 • najviši iznos: 1.500.000,00 kn ili protuvrijednost u EUR prema srednjem tečaju HNB-a

KAMATNA STOPA I NAKNADA BANCI

 • krediti za nove investicije: fiksna u kunama ili promjenjiva u EUR
 • krediti za trajna obrtna sredstva: fiksna u kunama

Istarska županija/Grad će subvencionirati kamatu na odobrene poduzetničke kredite za vrijeme korištenja, počeka i otplate kredita sa 1 postotnim poenom.

Banka Dugoročni kredit Trajna obrtna sredstva
Kamata Naknada Kamata Naknada
PBZ 2,60% +

TZMF91d

(EKS 2,72%) u

kunama ili 3M

EURIBOR +

3,10% (EKS

2,70%)

0,25%,

minimalno

1000 kn

2,85% (EKS

3,06%) u kn ili

2,55% u EUR

(EKS 2,75%)

0,25 %,

minimalno 500 kn

OTP 2,90% fiksno u

kunama (EKS

3,05% ili 3M

EURIBOR +

2,70% zero

floor (EKS

2,85%)

0,50% 2,90% (EKS

3,15%)

0,35%
ERSTE 2,95% fiksno u

kunama (EKS

3,01%) ili 3M

EURIBOR +

3,20% (EKS

2,76%)

0,25% 2,75% (EKS

2,88%)

0,20%
ZABA 3,00% fiksno

u kn (EKS

3,16%)

0,50% 3,00% u kn

(EKS 3,39%)

0,50%
IKB 2,80% fiksno u

kunama

(EKS2,96%) ili

3M EURIBOR

+ 2,40% (EKS

2,08%)

0,30% 2,50% u

kunama fiksno

(EKS (2,69%)

ili 2,50% u

EUR (EKS

2,69%)

0,25%
HPB 2,60% + 6M

EURIBOR (EKS

2,74%

PROCJENA)

0,50% 2,80% 0,50%
ADDIKO 3,50% (EKS

3,61%) fiksna u

kn ili 2,85% +

6MO EURIBOR

(EKS 2,94%)

0,40%

min 1000 kn

3,10% fiksno

(EKS 3,29%)

0,25%

min 1000 kn

RAIFFEISEN 3,10% fiksno u

kunama (EKS

3,12%) ili 3M

Euribor + 1,90%

(EKS 1,92%) ili

2,10% fiksna u

EUR (EKS

2,12%)

0,25% minimalno

1000 kn

2,60% (EKS

2,69%)

0,20% minimalno

1000 kn

3M EURIBOR trenutno = -0.498%

*Zaro floor – ukoliko je EURIBOR negativan, kamata je jednaka marži

Ostali uvjeti mogu se provjeriti u svakoj pojedinoj banci.

ROK OTPLATE

 • krediti za nove investicije: do 10 godina
 • krediti za trajna obrtna sredstva: do 3 godine

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

 • krediti za nove investicije:

Kredit za osnovna sredstva će poslovna banka doznačiti poduzetniku bezgotovinskom isplatom na poslovni račun dobavljača ili izvršitelja usluge za poduzetnika, temeljem pravovaljane dokumentacije.

Do 30 % iznosa kredita se može koristiti za obrtna sredstva.

 • Krediti za trajna obrtna sredstva će se u cijelosti doznačiti na poslovni račun poduzetnika.

OTPLATA KREDITA

 • mjesečne ili tromjesečne rate sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita.
 • ako Poduzetnik ne podmiri dospjele obveze dospjele/ih rate/a kredita u roku 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate.

INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

Banka će s poduzetnicima ugovarati uobičajene instrumente osiguranja za pokriće cijeloga iznosa kredita s kamatama i troškovima, sukladno bančinim standardima. Detalji se mogu saznati u poslovnicama banaka.

MJERA 2. KREDITI ZA MLADE PODUZETNIKE I ŽENE PODUZETNICE

Istarska županija subvencionirati će kamatu na odobrene poduzetničke kredite temeljem programa HBOR-a „Poduzetništvo mladih, žena I početnika“.

Kamata će se subvencionirati za vrijeme korištenja, počeka i otplate kredita sa 1 postotnim poenom.

Iznosi kredita, namjena, vrsta kredita, kamatna stopa, rok otplate i svi ostali uvjeti kreditiranja po ovim modelima, izuzev definiranog općim odredbama koje su navedene u točci 4. Programa „Poduzetnik Istarska županija 2020.“, uređuju se sukladno odredbama Programa HBOR-a koji čine sastavni dio ovog Programa.

STATUS KORISNIKA KREDITA

Nije uvjetovan kao deponent Banke u trenutku podnošenja zahtjeva.

NAKNADA ISTARSKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI: Naknada za obradu zahtjeva 250 kuna + PDV, jednokratno pri predaji zahtjeva.

Za sva pitanja ostajemo na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!