Blog

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

U NAJAVI!

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Korisnik potpore: gospodarski subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik

Gospodarski subjekt u ribarstvu – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Zajednički korisnik – organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju

Prihvatljive aktivnosti:

a) registracija proizvoda i prilagodba korisnika zahtjevima za usklađenost i certificiranje u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustava za zajamčeno tradicionalne specijalitete i sustava neobveznih izraza kvalitete

b) certificiranje, uvođenje sustava kvalitete te promocija održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući certifikaciju, sustave kvalitete i promociju proizvoda malog priobalnog ribolova i okolišno prihvatljivih metoda prerade

c) predstavljanje i pakiranje proizvoda

d) jačanje transparentnosti proizvodnje i tržišta te unaprjeđenje sustava sljedivosti kroz sustave informiranja potrošača koji nadilaze minimalne zahtjeve informiranja odnosno označavanja proizvoda ribarstva i akvakulture

e) ispitivanje i istraživanje tržišta, uključujući ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu

f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke

Prihvatljivi troškovi:

a) troškovi nabave usluga u svrhu registracije odnosno usklađenosti i certificiranja, kao što su troškovi savjetovanja, troškovi verifikacije sukladnosti i slični troškovi

b) troškovi nabave usluga u svrhu certificiranja, uvođenje sustava kvalitete te promocije održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, kao što su troškovi savjetovanja, troškovi verifikacije sukladnosti i slični troškovi

c) troškove nabave usluga u svrhu predstavljanja i pakiranja proizvoda, kao što su troškovi izrade informativno-promotivnih materijala, internet stranice, razvoja dizajna pakiranja i slični troškovi

d) troškove nabave opreme i/ili usluga u svrhu uvođenje i/ili unaprjeđenja sljedivosti, kao što su troškovi usluge savjetovanja i/ili osmišljavanja sustava informiranja potrošača, troškovi informatičke opreme i računalnih programa te slični troškovi

e)  troškove nabave usluga u svrhu ispitivanja i istraživanja tržišta, kao što su troškovi izrade studija, analiza i slični troškovi

f) troškove nabave usluga i/ili opreme u svrhu vođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja, kao što su troškovi organizacije i sudjelovanja na sajmovima i sličnim događajima, organizacije i provedbe informativno-edukativnih aktivnosti, izrade i distribucije/oglašavanja informativno-promotivnih materijala, izrada internet stranice i slični troškovi

Prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12% ukupnih prihvatljivih troškova operacije i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj , a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.

Uvjeti prihvatljivosti:

a) operacija ne smije biti fizička završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

b) aktivnosti/troškovi koji su predmet potpore ne smiju biti financirani nikakvim drugim javnim izdacima

c) korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

d) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

e) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja

f) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika

 Intenzitet potpore:  50% od ukupnih prihvatljivih troškova

U slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija  za operaciju se može ostvariti povećanje odnosno smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kao što je prikazano u tablici.

Tablica

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: https://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!