Blog

Mjere aktivne politike zapošljavanja- “Od Mjere do karijere”

Mjere aktivne politike zapošljavanja- “Od Mjere do karijere”

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA – OD MJERE DO KARIJERE

Vlada je predstavila paket mjera aktivne politike zapošljavanja koji se sastoji od 9 mjera za koje je izdvojeno 1,5 mlrd HRK (sredstva Europskog socijalnog fonda čine 45%). Aktivnosti (mjere) mogu se koristiti kombinirano.

Cilj: gospodarski rast i razvoj (za više od 3%).

Specifični ciljevi: pružiti potporu za zapošljavanje, usavršavanje, samozapošljavanje te za očuvanje radnih mjesta, obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanje na radnom mjestu, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i mjeri stalni sezonac (smanjenje nezaposlenosti za cca 10%).

Državne poticaje dobivati će:

 1. tvrtke koje zaposle radnike s burze
 2. obrazovne ustanove koje ih prekvalificiraju radnike s burze
 3. nezaposleni kroz naknade koje će im se isplaćivati tijekom polugodišnjeg, godišnjeg ili dvogodišnjeg razdoblja korištenja neke od devet mjera

Država poduzetnicima i neprofitnim organizacija će nuditi  30-75 % godišnjeg troška bruto plaće za svakog zaposlenog s burze. Postotak potpore ovisi o veličini poduzetnika, stručnoj spremi nezaposlenog i njegovu zdravstvenom stanju.

Kod stručnog osposobljavanja poslodavac dobiva besplatnog radnika kojemu će morati isplaćivati samo naknadu za prijevoz te će se naknada povećati na 2.620,00 HRK. Prijevoz će biti financiran po dva modela: u gradovima s javnim prijevozom pokrivat će se trošak mjesečne karte, a ostalima će se obračunavati 0,75 kuna po kilometru od kuće do posla.

Država nudi nezaposlenima novac ako će stvarati nova radna mjesta ili ako se udruže u zajednički poslovni projekt (35 tisuća kuna dobiva svaka samozaposlena osoba, a 140.000 ili 175.000 ako se udruži četiri do pet osoba). Novost je da će novopečeni poduzetnici kod sebe moći angažirati i dva mlada SOR-ovca.

Obrtnici bez zaposlenih i samostalne djelatnosti mogu dobiti novčanu potporu za zapošljavanje jedne osobe uz uvjet da je vlasnik obrta prijavljen na socijalna osiguranja.

9 MJERA ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI

 1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Mjeru mogu koristiti:

 • osobe bez staža osiguranja
 • osobe s radnim stažem (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe starije od 50 i posebne skupine nezaposlenih)
 • osobe s invaliditetom
 • bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Trajanje: 12 mjeseci

Financiranje:

 • poduzetnici koji zaposle nezaposlenu osobu dobit će od 794,00 do 55.125,00 kuna.
 • veliki dobivaju 30%, mali i srednji 50% a tko zaposli invalidnu osobu 75% godišnjeg troška bruto plaće
 • Za VSS 30%, SSS i NKV 50%

Uvjeti koji moraju ispunjavati poslodavci koji žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • posluju unutar gospodarske djelatnosti
 • ako iskoriste ovu mjeru, povećat će im se neto broj zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
 • ako imaju najmanje jednog zaposlenog radnika u posljednjih 6 mjeseci
 • ako u posljednjih 12 mjeseci nemaju povećano zapošljavanje
 • ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena
 • ako su ta opravdano upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage
 • ako u posljednjih 6 mjeseci nije donesena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu
 1. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Takve potpore namijenjene su svim poduzetnicima koji namjeravaju obrazovati novozaposlene ili već zaposlene osobe s ciljem očuvanja radnih mjesta.

Mjeru mogu koristiti:

 • novozaposlene osobe koje se zapošljavaju na minimalno 12 mjeseci
 • zaposlene osobe koje su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme
 • zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda

Trajanje: 6 mjeseci

Financiranje:

 • poslodavac dobiva od 50 do 70% prihvatljivog troška, najviše 15.000,00 kuna

Uvjeti koji moraju ispunjavati poslodavci koji žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • posluju unutar gospodarske djelatnosti
 • djeluju profitno
 • razradili su troškovnik i program usavršavanja
 • imaju o dokaz o uvođenju novih tehnologija ili nabavi novih proizvoda na koje se usavršavanje odnosi

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s programom usavršavanja, a uključuju putne troškove, troškove materijala i opreme ako se upotrebljava isključivo za program usavršavanja
 • troškovi savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata u vezi korištenja tehnologije koja se uvodi
 • dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi koji uključuju administrativne troškove, najam i režije za sate koje zaposlenici provedu u usavršavanju
 1. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora se dodjeljuje nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.

Mjeru mogu koristiti:

 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje

Trajanje: 12 mjeseci

Financiranje:

 • za nezaposlene koji pokrenu vlastiti posao 35.000,00 kuna, odnosno 45.000,00 kuna ako angažiraju jednu ili dvije osobe na stručno osposobljavanje
 • u slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa koju korisnici koji se udružuju mogu ostvariti iznosi 175.000,00 kuna (za najviše pet osoba)
 • u slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, gornja granica iznosi 140.000 (za najviše četiri osobe)
 • u slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije, gornja granica je 70.000,00 kuna (za dvije osobe)

Uvjeti koji moraju ispunjavati nezaposlene osobe koje žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • izradili su poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva
 • prošli su aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
 • izradili su troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
 • troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)
 1. OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH

Ova mjera omogućuje nezaposlenim osobama da se uključuju u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada.

Mjeru mogu koristiti:

 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda

Trajanje:  do 6 mjeseci

Financiranje:

 • obrazovnoj ustanovise financira 100 % troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave
 • polaznicima se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 310,40 kuna. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za upis u obrazovni program

Uvjeti koji moraju ispunjavati obrazovne ustanove koje žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • imaju odabran obrazovni program putem javne nabave
 1. OSPOSOBLJAVANJE NEZAPOSLENIH NA RADNOME MJESTU

Mjera je namijenjena poslodavcima koji namjeravaju osposobiti nezaposlene osobe u cilju stjecanja znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta. Nakon osposobljavanja nezaposlena osoba stječe potvrdu poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti.

Mjera se može koristiti za:

 • stjecanje potvrde poslodavca: nezaposlene osobe s najviše završenom srednjom školom koje nemaju radno iskustvo za posao za koji će se osposobljavati
 • stjecanje javne isprave o osposobljenosti: nezaposlene osobe bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom školom koje nemaju radno iskustvo za posao za koji će se osposobljavati

Trajanje: do 6 mjeseci

Financiranje:

 • za stjecanje potvrde poslodavca:
  • poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva koji iznose do 700,00 kuna mjesečno po osobi koju mentorira
  • polazniku osposobljavanja se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 620,80 kuna
 • za stjecanje javne isprave o osposobljenosti:
  • poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva koji iznose do 700,00 kuna mjesečno po osobi koju mentorira, trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi u iznosu do 800,00 kuna, trošak polaganja ispita o osposobljenosti u iznosu do 200,00 kuna te trošak liječničkog pregleda
  • polazniku osposobljavanja se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 620,80 kn

Uvjeti koji moraju ispunjavati poslodavci koji žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • osigurali su materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja
 • osigurali su mentora za polaznika osposobljavanja na radnom mjestu koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati
 • osigurali su jednog mentora za najmanje tri osobe
 1. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ RADNOG ODNOSA

To je mjera putem koje se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu.

Mjeru mogu koristiti:

 • nezaposlene osobe do 29 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale
 • nezaposlene osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana

Trajanje: do 24 mjeseca

Financiranje:

 • poslodavcu se isplaćuje:
  • obvezni doprinos mirovinskom osiguranju (HZMO) u iznosu od 7.057,92 kuna za 12 mjeseci
  • obvezni doprinos zdravstvenom osiguranju (HZZO) u iznosu od 5.468,96 kuna za 12 mjeseci
  • trošak obrazovanja do 7.000,00 kuna
 • polazniku se isplaćuje:
  • novčana pomoć koja iznosi 2.620,80 kn koju isplaćuje Zavod
  • trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita koji pokriva Zavod
  • troškovi prijevoza koje isplaćuje poslodavac

Uvjeti koji moraju ispunjavati poslodavci koji žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • razradili su program stručnog osposobljavanja za polaznike
 • osigurali su mentora za polaznike stručnog osposobljavanja koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji ima odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik
 • osigurali su mentora za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati
 1. JAVNI RAD

Rad te mjere temelji se na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva u cilju uključenja nezaposlenih osoba u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Mjeru mogu koristiti:

 1. dugotrajno nezaposlene osobe
 2. osobe s invaliditetom
 3. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada
 4. mlade osobe

podijeljene u 3 skupine:

 1. skupina
  1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
  2. mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
  3. mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  4. mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
  5. osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  6. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
 2. skupina
  1. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 3. skupina
  1. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
  2. osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

Trajanje:

 • 6 mjeseci (puno radno vrijeme)
 • 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz obvezno uključivanje u obrazovanje)
 • 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnik zajamčene minimalne naknade

Financiranje:

 • skupina: 100% troška minimalne bruto plaće (koja iznosi 3.839,47 kuna)
 • i 3. skupina: 50% troška minimalne bruto plaće (koja iznosi 3.839,47 kuna)

Uvjeti koji moraju ispunjavati poslodavci koji žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • program javnog rada koji su razradili temelji se na društveno korisnom radu, nije komercijalnog karaktera i ne uključuje redovan rad poslodavca koji donosi program
 • kao udruga, ne može koristiti mjeru javnog rada ako nije imala ili nema zaposlenih te prethodnih godina nije koristila ovu mjeru, osim ako se utvrdi da se radi o izuzetno korisnom programu
 • ako je udruga koja djeluje 12 mjeseci ili kraće, ne može koristiti javni rad za više od tri osobe
 • korisnike javnih radova koji su uključeni u program javnog rada u trajanju duljem od 6 mjeseci moguće je uputiti u kratkotrajne programe obrazovanja

Uvjeti koji moraju ispunjavati nezaposlene osobe koje žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • ako u posljednje tri godine nisu radili u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci
 • ako su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se mogu uključiti u nepunom radnom vremenu
 1. POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Cilj potpore je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

Mjeru mogu koristiti:

 • radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta
 • radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta

Trajanje: do 6 mjeseci

Financiranje:

 • isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu
 • financira se ukupan trošak obrazovanja radnika

Uvjeti koji moraju ispunjavati poslodavci koji žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • u poslovanju je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju
 • izrađen je program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika
 1. STALNI SEZONAC

Cilj te mjere je pružiti financijsku podršku radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a koji drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Mjeru mogu koristiti:

 • osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu

Trajanje: 6 mjeseci

Financiranje:

 • poslodavcu se financira 100 % troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca i 50 % troška produženog osiguranja u sljedećem razdoblju koje najduže može trajati 3 mjeseca
 • korisniku se isplaćuje novčana pomoć za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini od 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje

Uvjeti koje moraju ispunjavati poslodavci koji žele koristiti ovu mjeru su sljedeći:

 • ova mjera može se iskoristiti za onaj broj stalnih sezonaca koliko poslodavac ima zaposlenih na neodređeno vrijeme
 • stalnog sezonca moguće je angažirati i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu te na posebnim događanjima koje nema prilike raditi tijekom sezone. Kao poslodavac, za ove aktivnosti moguće je nagraditi osobu mjesečnim iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini

Vaš Key consulting Tim!