Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

4.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”- LAG Sjeverna Istra

OTVOREN Dana 16. studenog 2020. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 7. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. Rok za podnošenje prijava počinje 03.12.2020. godine, a prijavu je moguće podnijeti do 04.01.2021. godine. Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosio je 568.389,26 HRK. Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava […]

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

OTVOREN! Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja.“ Opći cilj: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području […]

MJERA I.6. »DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA«

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 15. 10. 2020. – 11 .01. 2021. RASPOLOŽIVA SREDSTVA: ukupno 7.084.936,00 EUR KORISNICI: ribari NAJVIŠI IZNOS POTPORE: 75.000,00 EUR INTENZITET JAVNE POTPORE: Intenzitet potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova u okviru operacije.   POVEĆANJE / SMANJENJE INTENZITETA Iznimno, u slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe […]

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

U NAJAVI! Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnik potpore: gospodarski subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik Gospodarski subjekt u ribarstvu – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu […]

Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima- LAG Bilogora- Papuk

OTVOREN LAG “Bilogora-Papuk” objavio je, 29. listopada 2020., 3. po redu LAG natječaj za male poljoprivrednike sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja. Natječaj je namijenjen korisnicima s područja gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Dežanovac, Đulovac i Končanica.  Prijava na natječaj biti će omogućena od 20.11. do 29.12.2020. Raspoloživa sredstva: 679.590,00 HRK Visina javne potpore po projektu iznosi 113.265,00 HRK koliko mora […]

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 6.3.1.)- LAG ISTOČNA ISTRA

OTVOREN LAG „Istočna Istra“ objavio je 23. listopada 2020. godine sedmi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine. Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“. Područje LAG-a „Istočna Istra“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina […]

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

OTVOREN Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 20.000.000,00 kn Rok za podnošenje prijava do 29. siječnja 2020. godine Svrha Natječaja: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane […]

LAGUR ISTARSKA BATANA – natječaj 3.1.1. razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture

OTVOREN! PRIJAVE: od 26.10.2020. do 18.12.2020. NAJNIŽI IZNOS JAVNE POTPORE: 2.000,00 EUR NAJVIŠI IZNOS JAVNE POTPORE: 50.000,00 EUR INTENZITET POTPORE: Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta. Iznimno: Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo, iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih […]

LAGUR ISTARSKA BATANA – 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulutre

OTVOREN! ROK PRIJAVE: 15.10.2020. do 1.12.2020. Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata s ciljem razvoja male ribarske infrastrukture na području FLAG-a Istarska batana. Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 1.112.925,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 70.000,00 […]

Natječaj za mlade poljoprivrednike

NATJEČAJ U NAJAVI! Provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«. Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 1. Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na […]

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije prelaziti  200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de […]

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR (u protuvrijednosti u kunama) SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane […]

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo: mjera I.20. “Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena”

OTVOREN!  ROK: od 19. rujna 2020. do 15. prosinca 2020. PREDEMET NATJEČAJA: ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. KORISNIK POTPORE: vlasnik ribarskog plovila Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: a) korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice b) ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a […]

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo: Mjera I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost”

OTVOREN! ROK: od 19. rujna 2020. do 15. prosinca 2020. PREDMET NATJEČAJA: ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. KORISNIK POTPORE: vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. IZNOS POTPORE: 7.625.000,00 EUR NAJVIŠI IZNOS POTPORE PO RIBARSKOM […]

DJEČJI VRTIĆI – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – faza 2

U NAJAVI – studeni 2020. INDIKATIVNI IZNOS FINANCIJSKE OMOTNICE:  227.000.000,00 HRK INDIKATIVNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 500.000,00 – 15.000.000,00 HRK INTENZITET POTPORE: 100% CILJEVI: 1. Doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 2. Unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja […]

4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

OTVOREN! ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA  od 09.11.2020. do 11.01.2021. SVRHA NATJEČAJA Dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena. PRIHVATLJIVI KORISNICI – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika – javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode – udruge koje se bave […]

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

OTVOREN: od 28. 5.  do 31. 12. 2020. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 100.000.000,00 kn Komponenta 1: iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 – 3.000.000,00 kn, intenzitet potpore 70-100% Komponenta 2: iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 – 8.000.000,00 kn, intenzitet potpore 70-100% OPĆI CILJ POZIVA Pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA 1. […]

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (peradarstvo)

U NAJAVI (studeni 2020) RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 40.000.000,00 HRK SUFINANCIRANJE: do 50% SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva – prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja. KORISNICI: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te evidentirane u Upisnik farmi kokoši nesilica. Za ostale informacije […]

3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

OTVOREN: od 06.07. do 31.12.2020. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 9.480.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE:  maksimalno 30.000 EUR godišnje, odnosno do maksimalno 100.000 EUR za razdoblje od četiri godine (najkasnije do 1. listopada 2023.) INTENZITET JAVNE POTPORE: 70 % od ukupno prihvatljivih troškova. SVRHA NATJEČAJA Svrha Natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a […]

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN! Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva. Cilj […]

Kredit HBOR za obrtna sredstva – COVID 19 mjera

KORISNICI KREDITA Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske. Korisnici kredita trebaju […]

Krediti za obrtna sredstva za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima – mjera COVID-19

Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku. KORISNICI KREDITA Mikro, mali […]

KREDITNA LINIJA ZA POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 virusa uvodi zajmove za obrtna sredstva za poljoprivrednike. Mjera je namijenjena poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju u ovoj godini. Značajka / Proizvod (financijski […]

Uspostava reciklažnih dvorišta

OTVOREN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 18.3.2020. – 15.2.2021. PREDMET POZIVA: Uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. ZOGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za […]

Umjetnost i kultura za djecu i mlade

U NAJAVI: studeni 2020. Ministarstvo kulture najavljuje poziv “Umjetnost i kultura za djecu i mlade” koji će omogućiti pripremu i provedbu participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje djece i mladih te aktivnosti jačanja kapaciteta za rad s djecom i mladima u području kulture i umjetnosti. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva u području […]

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog […]

ZNAKOVI KVALITETE

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020. Svrha ovog Poziva: Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Ukupna bespovratna sredstava: 7.500.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih […]