Blog

Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

/OTVOREN/

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva: 3.500.000,00 kuna

Rok za dostavu prijava je 16. prosinca 2019. godine.

Opći cilj Poziva:

 • smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima

Posebni ciljevi Poziva:

 • osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja nad i među djecom i mladima,
 • osigurati uravnoteženu teritorijalnu rasprostranjenost projekata prevencije nasilja nad djecom i mladima u Republici Hrvatskoj.

Prioritetna područja Poziva

 • Prevencija nasilja među mladima
 • Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima
 • Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima
 • Prevencija seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece
 • Prevencija emocionalnog nasilja nad djecom i tjelesnog kažnjavanja djece
 • Prevencija nasilja među djecom

Iznos i intenzitet potpore

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna

Najveći iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna

Odobreni iznosi do 50.000,00 kuna isplatiti će se jednokratno, a iznosi veći od 50.000,00 kuna u dvije (2) rate

Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 30-75

Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i koje udovoljavaju općim uvjetima ovoga Poziva, udruge koje ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave; udruge koje imaju općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za provedbu projekta/programa, te udruge koje djeluju u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske.

 • udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Poziva, u Republici Hrvatskoj, i to u području aktivnosti raspisanog Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge;
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • udruga je uskladila svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17.) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda);
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 • udruga je usmjerena na rad s djecom i/ili mladima te je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja;

udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;

Partnerstva i suradnja na provedbi projekta

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost pri financiranju.

Partner svoj doprinos provedbi projekta mora dati kroz suradnju u provedbi aktivnosti i/ili u provedbi aktivnosti projekta korištenjem drugih resursa (osiguravanje prostora, opreme, podmirivanje materijalnih troškova prostora, troškova knjigovodstvenih usluga, troškova potrošnog materijala za aktivnosti). Financijski doprinos projektu partner može dati u novcu ili kroz rad svojih djelatnika.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

 • javne ustanove (škole, fakulteti, centri za socijalnu skrb i sl.)
 • udruge
 • jedinice lokalne i područne samouprave.

NAPOMENA: zaposlenici javnih ustanova i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje u ovom Pozivu sudjeluju kao partneri ili suradnici, za svoj doprinos projektu/programu ne smiju primati naknade, osim svog osobnog dohotka u ustanovi u kojoj rade.

Suradnici na projektu

I druge organizacije mogu biti uključene u aktivnosti projekta kao suradnici na projektu. Suradnici mogu imati aktivnu ulogu u projektu, ali ne mogu primiti sredstva iz proračuna projekta, osim za dnevnice i putne troškove svojih djelatnika za sudjelovanje u aktivnostima projekta.

Kao suradnici na projektu mogu se prijaviti javna i privatna trgovačka društva, te druge pravne osobe koje će potaknuti primjenu poduzetničkih načela u socijalnom poduzetništvu kao što su: inovativnost, razumno preuzimanje rizika, samouvjerenost, uporan rad, jasno postavljanje ciljeva i odgovornost u društvenom sektoru.

Prednost u financiranju

Prednost u financiranju projekta ostvaruju udruge koje:

 • u svoj rad uključuju volontere
 • jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta
 • na provedbi projekta namjeravaju zaposliti mlade nezaposlene osobe (do 30 godina) i/ili nezaposlene osobe s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području
 • jasno definiraju plan rada mladih nezaposlenih osoba
 • u provedbu projekta uključuju partnere, posebice centre za socijalnu skrb, podružnice obiteljskih centara
 • ostvaruju suradnju i umrežavanje s drugim udrugama programski usmjerenim na rad s djecom i/ili mladima
 • prilikom prijave projekta dokumentiraju sufinanciranje prijavljenoga projekta od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih izvora, ukoliko ono postoji (pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na korištenje udruzi i slično);
 • u okviru prioritetnih aktivnosti Poziva  prijavljuju provedbu projekata na barem jednom zemljopisnom području Republike Hrvatske na kojem do sada ne postoji aktivnost koju prijavljuju te pozitivno evaluirane pristupe u prethodno provedenim projektima primjenjuju na nove kategorije korisnika i/ili nove lokacije;
 • prijavljuju projekt novih inicijativa na području ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Poziva

Planirano trajanje projekta je: najkraće 6 mjeseci a najdulje 12 mjeseci.

Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti su sve dolje navedene aktivnosti, a moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva. Popis prihvatljivih aktivnosti nije sveobuhvatan, već služi kao primjer aktivnosti prihvatljivih za financiranje, te će odgovarajuće aktivnosti, a koje nisu dolje navedene, također biti razmatrane za financiranje:

 • neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja, mladima u rizičnom ponašanju, djelatnicima ustanova u socijalnoj skrbi, djelatnicima i korisnicima odgojnih zavoda),
 • savjetodavne usluge za djecu, mlade i roditelje, uključujući on-line i telefonska savjetovališta,
 • psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelje nasilja,
 • psihosocijalna podrška za djecu i mlade žrtve nasilja,
 • psihosocijalna podrška mladima rizičnog ponašanja,
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja,
 • edukacijske aktivnosti za korisnike,
 • izrada digitalnih slikovnica za djecu na temu zaštite od nasilja nad i među djecom,
 • radionice usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među djecom i mladima i poticanje na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba,
 • provedba inovativnih kampanja prevencije vršnjačkog nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama,
 • nabava opreme potrebne za rad (u iznosu do 15% prihvatljivih izravnih troškova).

Odabir korisnika projekata za neposredan individualni ili grupni rad potrebno je izvršiti u dogovoru s ustanovama u socijalnoj skrbi i/ili ostalim nadležnim službama u zajednici koje imaju uvid u prioritetne potrebe. U aktivnosti projekta bilo bi preporučljivo uključiti roditelje djece i mladih, te projektom povezati lokalnu zajednicu i njene službe.

Za financiranje nisu prihvatljive slijedeće aktivnosti:

 • projekti čije se aktivnosti temelje na tiskanju knjiga i brošura,
 • projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 • projekti čija je jedina svrha korist članica/članova udruge,
 • aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi Udruge,
 • aktivnosti koje spadaju u redovitu djelatnost Udruge,
 • aktivnosti projekta za koje se općenito smatra da su u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, kao što je formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.,
 • čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom za 2019. godinu, te koji se u cjelini može financirati prema posebnim propisima, ili se može financirati prema drugim osnovama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (NN 116/18),
 • projekti koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve i/ili aktivnosti,

projekti koji se odnose samo na jednokratnu manifestaciju (npr. konferencija, okrugli stol, seminar, obljetnica, ekskurzija).

Prihvatljivi izravni troškovi

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu projekta. Oni se raspoređuju na sljedeći način:

 1. Ljudski resursi plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti, do 80% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva)
 2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)
 3. Oprema i roba (do 15% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva)
 4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.)

Visina iznosa sufinancirane plaće za zaposlene na projektu odobrava se ovisno o stručnoj spremi zaposlene osobe, te opsegu aktivnosti koje pojedina zaposlena osoba obavlja u okviru projekta. Najviša plaća za zaposlene na projektu, a koju će Ministarstvo sufinancirati, može iznositi najviše do visine plaće odgovarajućeg radnog mjesta u državnoj upravi, ovisno o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

U okviru projekta može se financirati samo ona oprema koja je potrebna za provedbu projektnih aktivnosti.

Prihvatljivi neizravni troškovi

Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi,troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva.

U slučaju da udruga djeluje u unajmljenom privatnom prostoru, prilikom prijave projekta potrebno je priložiti presliku ovjerenog ugovora o najmu, a koji ne može biti sklopljen s osobama koje obnašaju određene funkcije u upravljanju udrugom, članovi su udruge (ili njihove uže obitelji) ili sudjeluju u provedbi projekta.

Prihvatljivi neizravni troškovi projektnog prijedloga ne mogu biti veći od 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva za provedbu prijavljenog projekta.

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektnog prijedloga obratite nam se s povjerenjem.

Key consulting Tim!