Blog

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

OTVOREN!

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja.“

Opći cilj: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske

Specifični cilj: Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti

Ciljne skupine: Pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti

Ukupna bespovratna sredstva: 10.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Najniža vrijednost potpore: 200.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore: 500.000,00 HRK

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2021. godine

Osnovni uvjeti prihvatljivosti:

Prijavitelji/partneri moraju ispuniti sljedeće uvjete:

1) Biti: a) pravna osoba sa pravnim statusom udruge ili zaklade koja ima utvđeno djelovanje u  području  zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu

             b) registriran u Republici Hrvatskoj

2) Posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

Za ostvarenje specifičnog cilja:

 • medijske kampanje
 • izrada televizijskih spotova, reklama
 • okrugli stolovi
 • otvoreni dani
 • radionice, seminari, predavanja
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji)
 • izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali)
 • održavanje webinara

Upravljanje projektom i administracija:

 • upravljanje projektom
 • praćenje provedbe
 • izvještavanje o provedbi

Promidžba i vidljivost:

 • izrada promotivnih materijala (brošure, letci, plakati, šalice, majice i ostalo)
 • organizacija informativnih događaja (svečanosti predstavljanja projekta, završne svečanosti)
 • izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija)

Prihvatljivi troškovi:

Izravni troškovi su oni troškovi koji su u izravnoj vezi s provedbom i ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, odnosno izravno povezani s pojedinačnom aktivnosti projekta. Izravni troškovi mogu biti izravni troškovi osoblja i ostali izravni troškovi.

Izravni troškovi osoblja su izravni troškovi rada koji imaju obilježja radnog odnosa (temelje se na npr. ugovoru o radu ili sl. dokumentu, a nastanak troška se dokazuje platnom listom). Prihvatljivi izravni troškovi osoblja uključuju ukupne naknade za obavljeni rad osoblja koje je izravno uključeno u provedbu projekta i pojedinih aktivnosti.

Ostali izravni troškovi:

Troškovi putovanja na području Republike Hrvatske za osobe izravno uključene u provedbu projekta:

 • dnevnice
 • troškovi smještaja
 • troškovi putovanja

Troškovi vanjskih usluga:

 • medijske kampanje
 • promotivne usluge
 • osvježenja i najam prostora i opreme za održavanje projektnih aktivnosti
 • izrada televizijskih spotova, reklama
 • organizacija i provedba radionica, seminara, predavanja
 • izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali)
 • materijali i drugi popratni troškovi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti

Troškovi promidžbe i vidljivosti:

 • troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio – vizualnih pomagala, itd.)
 • materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge)
 • troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava
 • uspostava i održavanje internetskih stranica
 • troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora
 • marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.
 • troškovi predstavljanja projekta

Neizravni prihvatljivi troškovi su troškovi koji nastaju u okviru projekta, ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, odnosno nisu izravno povezani ili se ne mogu povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/ 

Vaš Key consulting Tim!