Blog

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

OTVOREN: od 28. 5.  do 31. 12. 2020.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 100.000.000,00 kn

Komponenta 1: iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 – 3.000.000,00 kn, intenzitet potpore 70-100%

Komponenta 2: iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 – 8.000.000,00 kn, intenzitet potpore 70-100%

OPĆI CILJ POZIVA

Pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA

1. Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;

2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije;

3. Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

U okviru komponente 1, prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: Ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: – centar za socijalnu skrb.

U okviru komponente 2, prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: -ustanova; -udruga; – vjerska zajednica; -pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; -zadruga.

Napomena: svi prijavitelji unutar komponente 2 moraju u trenutku podnošenja prijave pružati uslugu smještaja i/ili organiziranog stanovanja.

PRIHVATLJIVI PARTNERI

U okviru komponente 1, partner može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

– centar za socijalnu skrb (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi);

– jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

U okviru komponente 2, partner može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

1. Ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:

-dom socijalne skrbi;

-centar za pružanje usluga u zajednici;

2. Pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge:

-udruga;

-vjerska zajednica;

-pravna osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj;

-zadruga;

3. Pružatelj usluga za beskućnike:

– ustanova;

– zadruga;

– udruga;

– vjerska zajednica;

– pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

4. Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Napomena: svi partneri u kategoriji „3. Pružatelj usluga za beskućnike“ moraju pružati uslugu smještaja i/ili organiziranog stanovanja i/ili boravka i/ili savjetovanja i pomaganja za beskućnike.

CILJNE SKUPINE

1. pripadnici sljedećih ranjivih skupina:
djeca (do navršenih 18 godina) i mlađe punoljetne osobe (od navršenih 18 godina do navršene 21 godine) bez odgovarajuće roditeljske skrbi– odnosi se na djecu i mlade bez roditelja (npr. roditelji su umrli, nepoznati, nepoznatog prebivališta/boravišta) ili su im roditelji lišeni roditeljske skrbi ili roditelji (iz bilo kojih razloga) nisu u mogućnosti ispunjavati sadržaj roditeljske skrbi (koju čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja) te je potrebna pravovremena i učinkovita intervencija nadležnih institucija u cilju podrške roditeljstvu i zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti;
djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju– odnosi se na djecu i mlade kojima je zbog iskazanih problema u ponašanju (kojima ugrožavaju svoja prava i interese, kao i prava i interese članova obitelji ili drugih osoba), potrebna pravovremena i učinkovita intervencija nadležnih institucija bez obzira na vrstu, stupanj i intenzitet iskazanih problema u ponašanju, te na djecu i mlade u riziku za razvoj problema u ponašanju;
djeca s teškoćama u razvoju– djeca koja zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća trebaju dodatnu podršku za učenje i razvoj kako bi ostvarila najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost;
djeca bez pratnje –državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje djecu i koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku;

trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti;
odrasle osobe (u dobi od navršenih 18 godina i više) s invaliditetom – osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta;
starije osobe (u dobi od 65 i više godina);
beskućnici– osobe koje nemaju gdje stanovati, borave na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nemaju sredstava kojima bi mogle podmiriti potrebu stanovanja;
osobe s problemima ovisnosti – osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti;
žrtve obiteljskog nasilja ;
žrtve trgovanja ljudima;
članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina Poziva.

2. stručnjaci/osobe koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje
izvaninstitucijskih socijalnih usluga (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije i sl.).

Jedan projektni prijedlog može uključivati aktivnosti koje su istovremeno usmjerene na jednu ili više ranjivih skupina. Projektni prijedlog ne može sadržavati isključivo aktivnosti koje se odnose na pružanje usluga članovima obitelji/udomiteljskih obitelji.

Broj korisnika se reflektira i kroz pokazatelj te za posljedicu može imati financijske korekcije. Prilikom izrade projektnog prijedloga izuzetno je važno realno procijeniti točan broj sudionika odnosno pripadnika ciljanih skupina jer će se za svakog od njih prilagati dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini kako se navodi dolje u tekstu.

Prijavitelj mora osigurati da su sudionici u projektnim aktivnostima pripadnici ciljane skupine te će biti obvezan, ukoliko bude izabran, u ulozi korisnika, osigurati navedene dokaze:

1. pripadnici ranjivih skupina:

• djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi:
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete ili mlađa punoljetna osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi

• djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju:
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete ili mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju

• djeca s teškoćama u razvoju:
o liječnička potvrda ili druga medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da se radi o djetetu s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno-jezičnim ili intelektualnim teškoćama ili
o nalaz, rješenje ili mišljenje tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom ili
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete s teškoćama u razvoju

• djeca bez pratnje – djeca strani državljani koji se zateknu na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu:

o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine dijete bez pratnje – strani državljanin

• trudnice ili roditelji s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti:
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti

• odrasle osobe s invaliditetom:
o nalaz/rješenje/mišljenje tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom ili
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine odrasla osoba s dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima i
o osobna iskaznica ili drugi jednakovrijedan dokument (npr. putovnica, domovnica, rodni list, izvod iz matice rođenih, vjenčani list, uvjerenje o prebivalištu) ukoliko datum rođenja nije naveden u dokumentu kojim se dokazuje invaliditet“

• starije osobe:
o osobna iskaznica ili drugi jednakovrijedan dokument (npr. putovnica, domovnica, rodni list, izvod iz matice rođenih, vjenčani list, uvjerenje o prebivalištu)

• beskućnici:
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine beskućnik

• osobe s problemima ovisnosti:
o osobna iskaznica ili drugi jednakovrijedan dokument (npr. putovnica, domovnica, rodni list, izvod iz matice rođenih, vjenčani list, uvjerenje o prebivalištu) i
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine ili
o liječnička potvrda ili druga medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da se radi o osobi s problemima ovisnosti

• žrtve obiteljskog nasilja:
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine žrtve obiteljskog nasilja

• žrtve trgovanja ljudima:
o uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine žrtve trgovanja ljudima

• članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina Poziva:

– za članove obitelji: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je član obitelji pripadnika ciljane skupine

– za članove udomiteljske obitelji: potvrda/uvjerenje centra za socijalnu skrb na čijem području udomitelj ima prebivalište iz koje je vidljivo da je udomitelj evidentiran u Registru udomitelja ili da je član udomiteljske obitelji evidentiran u Registru udomitelja.

2. stručnjaci/osobe koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije i sl.):
o izjava institucije/poslodavca ili druge pravne osobe iz koje je vidljivo da osoba radi s pripadnicima ciljanih skupina.

POKAZATELJI PROVEDBE

Praćenjem i izvještavanjem o pokazateljima utvrđenim Operativnim programom na razini pojedinog investicijskog prioriteta/specifičnog cilja, prati se uspješnost njegove provedbe u odnosu na unaprijed zadane ciljne vrijednosti. Tijekom provedbe projekta Korisnik je dužan prikupljati podatke i izvještavati o sljedećim pokazateljima:
Pokazateljima provedbe koji su navedeni u ovom Pozivu te će biti utvrđeni Ugovorom i za koje postoje ciljne vrijednosti: – zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata Operativnog programa; – specifični pokazatelji ostvarenja i rezultata Operativnog programa; – pokazatelji operacije
Zajedničkim pokazateljima ostvarenja i rezultata koji nisu navedeni u Pozivu i za koje ne postoje ciljne vrijednosti, ali za njihovo prikupljanje i izvještavanje postoji obveza za sve projekte Europskog socijalnog fonda.

Projektni prijedlozi moraju pridonijeti ispunjavanju općeg te triju specifičnih ciljeva Poziva, kao i uspješnosti provedbe cjelokupnog Operativnog programa, mjereno sljedećim pokazateljima:

Da bi projektni prijedlog bio prihvatljiv, mora obuhvatiti minimalno šest obveznih pokazatelja, prema specifičnim ciljevima: sve navedene pokazatelje za specifične ciljeve 2 i 3 te za specifični cilj 1 minimalno tri pokazatelja.

Obavezni pokazatelji za specifični cilj 1: Sudionici s invaliditetom i/ili Stariji od 54 godine i/ili Mlađi od 25 godina i/ili Druge osobe u nepovoljnom položaju i  Broj pružatelja socijalnih usluga i Broj osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici, pružene kroz projekte.
Obavezni pokazatelji za specifični cilj 2: Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju i  Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga
Obavezni pokazatelji za specifični cilj 3: Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

KOMPONENTA 1: AKTIVNOSTI KOJE ĆE PROVODITI CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB, SAMOSTALNO ILI U PARTNERSTVU

Element 1: Upravljanje projektom i administracija
• angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom;
• ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima;

Napomena: Ukupni troškovi elementa ”Upravljanje projektom i administracija” umanjeni za ostale prihvatljive troškove projekta ne smiju premašiti 30% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

Element 2: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog
oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
– organiziranje i pružanje odnosno provođenje minimalno jedne od sljedećih usluga/programa (obavezna aktivnost):
• usluge obiteljske medijacije;
• programa/savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose;
• programa razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima;
• programa rada u zajednici i volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama;
• programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti;
• programa (mjere) stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu;
• programa (mjere) intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu;
• programa prevencije/suzbijanja ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima;
• programa i aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja;
• programa psihosocijalnog tretmana žrtava i počinitelja nasilja;
• programa edukacije posvojitelja;
– procjena potreba korisnika i planiranje pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga
– povezivanje i koordinacija s drugim pružateljima socijalnih usluga
– evaluacija učinaka provedenih usluga, programa, mjera i aktivnosti koje se pružaju/provode kroz projekt (obavezna aktivnost)
– adaptacija i opremanje prostora za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
– nabava vozila potrebnog za kvalitetno pružanje usluga koje se pružaju kroz projekt
– najam prostora za projektne aktivnosti

Aktivnosti navedene u okviru Elementa 2 su povezane s ostvarenjem specifičnog cilja 1.

Element 3: Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima
ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije
• aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina u svrhu razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti (primjerice prekvalifikacije radnika za pružanje usluga u zajednici, edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga, edukacije stručnjaka za provođenje programa, mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama, specijalistički programi i sl.);
• supervizija stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina;
• edukacije stručnjaka za provođenje izvansudske nagodbe.

Aktivnosti navedene u okviru Elementa 3 su povezane s ostvarenjem specifičnog cilja 2.

Element 4: Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici
• organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl. s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, socijalnih usluga, te prava pripadnika ciljanih skupina;
• izrada, tisak i objava promotivnih materijala (primjerice video spotova, kratkih dokumentaraca, letaka, brošura, priručnika, i sl.) u svrhu senzibiliziranja i osvještavanja šire javnosti, kao i stručnjaka i članova obitelji/udomiteljske obitelji.

Aktivnosti navedene u okviru Elementa 4 su povezane s ostvarenjem specifičnog cilja 3.

Element 5: Promidžba i vidljivost
• organizacija promotivnih aktivnosti (konferencije, okrugli stolovi, tiskovne konferencije i sl.);
• aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
• uspostava i održavanje internetskih stranica;

KOMPONENTA 2 – AKTIVNOSTI KOJE ĆE PROVODITI OSTALI PRUŽATELJI SOCIJALNIH USLUGA, SAMOSTALNO ILI U PARTNERSTVU

Napomena: Projektni prijedlozi moraju pridonijeti ispunjavanju općeg te sva tri specifična cilja Poziva.
Element 1: Upravljanje projektom i administracija
• angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom;
• ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima;
Napomena: Ukupni troškovi elementa ”Upravljanje projektom i administracija” umanjeni za ostale prihvatljive troškove projekta ne smiju premašiti 30% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

Element 2: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog
oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga

– organiziranje i pružanje odnosno provođenje minimalno jedne od sljedećih usluga/programa (obavezna aktivnosti):
• savjetovanje i pomaganje;
• psihosocijalna podrška;
• rana intervencija; pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija);
• boravak;
• organizirano stanovanje;
• programa (mjere) stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu;
• programa (mjere) intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
– povezivanje i koordinacija s drugim pružateljima socijalnih usluga
– evaluacija učinaka provedenih usluga, programa, mjera i aktivnosti koje se pružaju/provode kroz projekt (obvezna aktivnost)
– adaptacija i opremanje prostora za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga69
– nabava vozila potrebne za kvalitetno pružanje usluga koje se pružaju kroz projekt
– najam prostora za projektne aktivnosti
Aktivnosti navedene u okviru Elementa 2 su povezane s ostvarenjem specifičnog cilja 1.

Element 3: Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima
ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije
• aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina u svrhu razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga (primjerice prekvalifikacije radnika za pružanje usluga u zajednici, edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga, edukacije stručnjaka za provođenje programa, mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama, specijalistički programi i sl.);
• supervizija stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina .
Aktivnosti navedene u okviru Elementa 3 su povezane s ostvarenjem specifičnog cilja 2.

Element 4: Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa
deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici
• organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl. s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, socijalnih usluga, te prava pripadnika ciljanih skupina;
• izrada, tisak i objava promotivnih materijala (primjerice video spotova, kratkih dokumentaraca, letaka, brošura, priručnika, i sl.) u svrhu senzibiliziranja i osvještavanja šire javnosti, kao i stručnjaka i članova obitelji/udomiteljske obitelji.
Aktivnosti navedene u okviru Elementa 4 su povezane s ostvarenjem specifičnog cilja 3.

Element 5: Promidžba i vidljivost

• organizacija promotivnih aktivnosti (konferencije, okrugli stolovi, tiskovne konferencije i sl.);
• aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
• uspostava i održavanje internetskih stranica.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!